"škola nás baví"

Devatero


1. Obecná ustanovení:

1.1 Školní družina umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení se do zájmových činností, rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje žákům pobyt ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm, pod odborným pedagogickým dozorem. Součástí školní družiny jsou čtyři oddělení, studovna, třída pěveckého sboru, aj. Do školní družiny jsou přijímáni přednostně žáci I. stupně.

1.2 Vyučující, který učil  poslední vyučovací hodinu v dané třídě, předá přihlášené žáky do školní družiny kmenové vychovatelce dané třídy, popřípadě zastupujícímu pedagogovi u šaten I. stupně v prostorách školy.

 

2. Organizace činností:

2.1 Ráno jsou žáci přijímáni do ranní družiny od 6:007:40 hodin, popř. po domluvě s vychovatelkou, odpolední činnost ve školní družině začíná po skončení vyučování a trvá do 17:00 hodin.

2.2 Vzhledem k  odpolední výchovné činnosti ve školní družině určujeme čas k vyzvedávání žáků takto-        11:45 - 12:00, 12:45 - 13:00 , 13:45 - 14:00 , 15:00 - 17:00 hod., popř. po domluvě s vychovatelkou ŠD.

2.3 Příprava na vyučování je žákům umožněna, probíhá však převážně formou didaktických her.

2.4 Zákonní zástupci jsou povinni zakoupit každému žákovi čip / cena je 115,-kč/. Ten bude sloužit při příchodu a odchodu ze školy, otevírání dveří a při výdeji obědů. Po skončení školní docházky žáka je částka za čip vrácena zákonnému zástupci. Pokud žák zapomene čip doma, musí požádat vedoucí školní jídelny o ověření, zda má oběd zaplacený a poté může dostat oběd. Zákonní zástupci jsou povinni včas uhradit obědy pro své dítě vždy nejpozději k 25. dni v daném měsíci. Odhlašování a přihlašování obědů je možné přes aplikaci – www.strava.cz a nebo dle informací na webových stránkách školy, kde najdete všechny informace týkající se stravování.

2.5 K obědu přichází žáci společně pod vedením vychovatelky, při obědě dbají všech pravidel společenského chování a bezpečnosti.

2.6 Onemocní-li žák, zákonní zástupci telefonicky odhlásí žáka ze stravování u vedoucí školní jídelny. Pokud není oběd včas odhlášen, obědy propadají bez náhrady – informace na web. stránkách školy.

2.7 Do prostoru školní družiny není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám z důvodu bezpečnosti žáků.

 

3. Přihlašování a odhlašování, povinnosti a práva zákonných zástupců:

3.1 Zákonní zástupci přihlásí žáka do školní družiny řádně vyplněnou přihláškou – tj. zápisním lístkem, který obsahuje - jméno a příjmení žáka, třídu, platná a dostupná telefonní čísla, adresa trvalého pobytu, název pojišťovny, odchody ze školní družiny, zdravotní stav žáka. Vždy včas a řádně uhradí všechny poplatky spojené s účastí ve školní družině - úhrada úplaty zájmového vzdělávání ve školní družině, obědy a čip.

3.2 Pokud zákonní zástupci potřebují uvolnit žáka jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, je nutné požádat písemně o uvolnění na daný den - datum , jméno a příjmení žáka, třída, čas, v doprovodu či sám, důvod dřívějšího odchodu a podpis zákonného zástupce.

3.3 Nelze pouštět žáka po telefonu ani  SMS  zprávy.

3.4 Úhrada úplaty za zájmové vzdělávání je splatná vždy do 22. října za I. pololetí a do 22. února za II. pololetí v daném školním roce. Částka činí 250 KČ /pololetí. Platba pouze přes účet školy: 18738441/0100 , popř. platba složenkou typu A – možno vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.5 Nezaplacení úhrady úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině může být považováno za odhlášení žáka z pravidelné docházky, popř. vyloučení ze školní družiny - rozhodne ředitel školy.

3.6 Výjimky určuje ředitel školy / žádost o prominutí platby – formulář ve školní družině/.

3.7 Odhlášení žáka ze školní družiny bude akceptováno pouze na základě písemné žádosti - odhlášky ze školní družiny podané a podepsané zákonnými zástupci žáka, odhlášku lze vyzvednout u vedoucí vychovatelky školní družiny.

3.8 Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat vždy o aktuálním zdravotním stavu žáka, vždy včas a řádně uhradí všechny poplatky spojené s činností ve školní družině.

3.9 Zákonní zástupci mají právo být informováni o činnostech ve školní družině a o chování jejich dítěte.

 

4. Žáci jsou povinni:

4.1 Žáci se vždy řídí pokyny vychovatelky či jiného pedagogického dozoru, respektují je a zachovávají ustanovení školního řádu. Bez dovolení vychovatelky či jiného pedagogického dozoru nesmí opustit školu, budovu ani oddělení školní družiny, dodržují, respektují bezpečnost a pokyny při přechodu ze školy do budovy školní družiny a školní jídelny.

4.2 Žáci dodržují poučení o bezpečnosti při všech činnostech, sportovních aktivitách, výletech a jiných činnostech ve školní družině i mimo školní družinu. V případě požáru se žáci řídí pokyny vychovatelky a odchází určenou únikovou cestou po schodech dolů -  před budovu školní družiny - pavilon A.

4.3 Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek či jiných pedagogů a zachovávat všechna ustanovení školního řádu a vnitřního řádu školní družiny – bezpečnost při činnostech, vycházkách, výletech, exkurzích aj.

4.4 Do školní družiny vstupují žáci přezutí a čistě upravení, hygienické zásady dodržují dle platných společenských norem. V prostorách školní družiny dodržují pořádek a čistotu.

4.5 Žák, který potřebuje odejít ihned po skončení vyučování a je přihlášen do školní družiny, je povinen tuto skutečnost co nejdříve nahlásit vyučujícímu, který učil v dané třídě poslední vyučující hodinu, nebo své kmenové vychovatelce, popř. jinému pedagogickému dozoru. Ve školní šatně osobně předá vyučujícímu nebo vychovatelce školní družiny lístek s platným datem, jménem a příjmením žáka, třídou, časem odchodu, pokud je jiný než v zápisním lístku, důvodem odchodu a podpisem zákonného zástupce žáka.

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí:

5.1 Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své i svých spolužáků, pedagogů či jiných osob při činnostech ve školní družině, školní jídelně, pobytu venku, při vycházkách a akcích školní družiny.

5.2 Žáci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům a respektují se navzájem, zároveň se vyvarují všem patologickým jevům.

5.3 Žáci chrání své zdraví i zdraví všech ostatních, jsou jim zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (používání návykových, psychotropních a škodlivých látek).

5.4 Vychovatelka i žáci jsou povinni zabránit výskytu šikany, kyberšikany , vandalismu, brutality či rasismu.

5.5 Žák, který se stal svědkem šikany, násilného nebo jiného ponižujícího jednání, nahlásí toto neprodleně vychovatelce, popř. jinému pedagogickému pracovníkovi školy.

5.6 Pro žáky platí přísný zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektroinstalací, didaktickou technikou či dalším technickým vybavením.

5.7 Ve volné přírodě nebo při vycházkách žáci nesbírají, nekonzumují volně rostoucí plodiny, nesahají na volně pohozené injekční stříkačky, nebo jinak nebezpečné předměty a vše okamžitě nahlásí vychovatelce. Nesahají na žádná zvířata, ani pokud jde o jejich domácího mazlíčka.

5.8 V případě výskytu pedikulozy (veš dětská) jsou za nápravu v plné šíři odpovědni zákonní zástupci žáka a tuto informaci neprodleně nahlásí vychovatelce školní družiny.

5.9 Žáci nesmí nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ve školní družině a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho i jiných osob.

5.10 Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům a zaměstnancům školy se považují za závažné porušení povinností stanovených školským zákonem č.561/2004 Sb., v platném znění. Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí tuto skutečnost ředitel školy orgánu sociálně - právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího dne poté, co se o tom dozvěděl. Tato skutečnost se dále oznámí třídnímu učiteli, poté zástupci ředitele, kdy dojde k výchovné komisi – zákonný zástupce žáka, třídní učitel, vychovatel a zástupce školy. V případě zvláště závažného porušení povinností žáka stanovených školským zákonem může ředitel školy vyloučit žáka ze školského zařízení.

 

6. Epidemiologická opatření:

6.1 Vzhledem k epidemiologické situaci COVID-19 , je zákonný zástupce povinen oznámit jakoukoliv změnu zdravotního stavu žáka vždy okamžitě a neprodleně vedení školy a vedoucí vychovatelce školní družiny, zákonný zástupce dodá spolu se zápisním lístkem lékařské potvrzení od příslušného lékaře týkající se alergické rýmy či jiného chronického onemocnění žáka.

6.2 Pokud se u žáka objeví jakékoliv známky nachlazení, bude žák okamžitě odveden asistentkou do budovy školy - k tomu určené místnosti /u hlavních vchodových dveří ve škole – izolace /, nebo bude umístěn v budově školní družiny, pavilonu A – v oddělené místnosti vedle studovny a budou neprodleně telefonicky informováni zákonní zástupci, kteří si pro takového žáka musí přijít v co nejkratší době. Pokud se nedovoláme, budeme volat Městskou policii.

6.4 Zákonní zástupci žáka jsou povinni dát dostatečné množství čistých roušek uložené v čistém a bezpečném sáčku (alespoň dvě čisté roušky).

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení:

7.1 Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní družiny, nepřinášejí ani nepoužívají žádné nebezpečné předměty ohrožující ostatní účastníky ve školní družině. V případě záměrného poškození zařízení a vybavení školní družiny, budou o této události okamžitě informováni zákonní zástupci žáka.

7.2 Do školní družiny nedoporučujeme žákům nosit cenné věci např. mobilní telefony, tablety, drahé hračky /nejsou nutné pro činnost ve školní družině/ - možnost úschovy u vychovatelky školní družiny.

7.3 Ztratí-li žák osobní věc, nahlásí okamžitě tuto skutečnost vychovatelce.

 

8. Práva a povinnosti pedagogických pracovníků:

8.1 Vychovatelky školní družiny se pravidelně účastní školení BOZP.

8.2 Vychovatelky jsou při vzdělávání povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdraví, vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů, rizikového chování a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka.

8.3 Pedagogičtí pracovníci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy. Pokud zjistí závady či jiné nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, okamžitě informují o této skutečnosti vedení školy.

8.4 Pokud se žák při činnostech ve školní družině zraní, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, ta tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci žáka a zabezpečí co nejrychlejší pomoc.

8.5 Vychovatelky školní družiny mají právo na zajištění podmínek pro výkon pedagogické činnosti, zejména pro ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků.

8.9 Vychovatelky školní družiny mají právo, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy.

 

9. Pedagogičtí pracovníci a GDPR:

9.1 Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím citlivá data, údaje a informace o zdravotním stavu žáka.

 

V Chomutově dne 1. 9. 2021.

Navrátilová Adriana, vedoucí vychovatelka školní družiny.