"škola nás baví"

Informace pro vycházející žáky

 • Kariérový poradce: Mgr. Barbora Mikulka
 • e-mail: b.siruckova@5zscv.cz
 • tel.: 732 178 727


TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK ŘEDITELI STŘEDNÍ ŠKOLY

 • U oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022
 • U oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. 3. 2023


TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Čtyřleté obory vzdělání
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.
U učebních oborů se jednotná přijímací zkouška nekoná.
 

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • Žáci dostanou začátkem února dva originály přihlášek.
 • Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zákonný zástupce odevzdá na SŠ (doporučujeme osobně, můžete poštou – vždy doporučeně) do 1. 3. 2023, případně si zařídí lékařskou prohlídku
 • Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá se k přihlášce jako příloha).


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

 • Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut.
 • Školu, kterou dal uchazeč na 1. místo, tam vykonává JPZ v prvním termínu, na 2. škole v druhém termínu.


VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: do 30. dubna 2023 (2. května 2023)
Obory středního vzdělání s výučním listem: od 22. dubna do 30. dubna 2023

 • Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené.
 • Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně


ZÁPISOVÝ LÍSTEK (ZL) – slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu a kam chce nastoupit

 • Žák obdrží ZL na ZŠ
 • Na ZL bude vyplněn název oboru a školy, kterou si žák zvolí ke studiu,

ZL odevzdejte řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdíte-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdáváte se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.

 • ➢ Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou!


UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
https://www.infoabsolvent.cz/ https://www.atlasskolstvi.cz/ https://www.nsp.cz/ https://cermat.cz/

 

   

  Při výběru střední školy se zamyslete nad:

  • studijními dovednostmi a prospěchem
  • zájmy, schopnostmi a předpoklady
  • situací na trhu práce
  • zdravotním stavem
  • financemi, dostupností školy a dalšími hledisky

  Pro lepší profesní orientaci a snadnější volbu můžete využít informace na:

  webových stránkách:

  portálu:

  Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři:

  celý manuál

  • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
  • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
  • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
  • Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia. Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.
  • Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale
  • nemusí.
  • V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
  • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
  • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

  Odvolání - co dělat, když deváťák skončí "pod čarou"

  Pro ty z vás, kteří na své vybrané škole skončíte takzvaně "pod čarou", přináším informace o tom, jak se proti rozhodnutí o nepřijetí odvolat. Jakmile zveřejní ředitelé středních škol výsledky přijímacích zkoušek na úřední desce školy, a také na webových stránkách školy. Pokud jste skončili takzvaně pod čarou, pak můžete podat formální odvolání.

  Odvolání je třeba podat písemně. Můžete ho napsat a poslat hned, jak zjistíte, že jste pod čarou nebo počkat, až dostanete poštou písemné vyrozumění o nepřijetí. (Od doručení dopisu s rozhodnutím o nepřijetí máte 3 pracovní dny na podání odvolání.)

  Za nezletilého uchazeče podává odvolání jeho zákonný zástupce.

  Můžete se zkusit odvolat, protože mezi přijatými (nad čarou) bude nejspíš několik těch, kteří se dostali i na druhou školu, kam se hlásili, a protože mají jen jeden zápisový lístek, mohou se zapsat jen na jednu z nich. Tedy na té druhé škole se tím pádem jejich místo uvolní a „čára“ se posune níž. Určitě bych však zvážila, kolik je přijatých či nepřijatých přede mnou.

  Co musí odvolání obsahovat

  Žádný jednotný vzor odvolání nebo nějaká přesně daná forma neexistují. Odvolání by však mělo obsahovat tyto údaje:

  Název + adresu školy, kam se odvoláváte. Odvolání jako takové adresujte řediteli školy.

  Datum

  Věc: odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

  Podpis zákonného zástupce žáka i podpis žáka

  Adresu, kam má být zaslán výsledek (rozhodnutí) odvolání

  Možný vzor textu odvolání najdete zde: https://bit.ly/2PQzL2W

  Jak odvolání podat

  Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat).

   

  A jak je to se zápisovým lístkem, pokud se odvoláváte?

  Na jednu školu jsem se dostal, ale raději bych na tu druhou, kde jsem „pod čarou“

  Na školu, která tě přijala, doruč ve lhůtě 10 pracovních dní od zveřejnění výsledků svůj vyplněný zápisový lístek. To proto, abys měl toto místo jisté - pokud zápisový lístek do 10 dní škole nedoručíš, bere to škola jako projev toho, že na ni nastoupit nechceš a tvé místo nabídne někomu z těch, kdo skončili pod čarou.

  Proto je tedy potřeba odevzdat svůj zápisový lístek na tuto školu. Zároveň ale můžeš zkusit štěstí s odvoláním na druhé škole. Tvůj zákonný zástupce napíše na školu, že chceš podat odvolání a v případě uvolnění místa na školu nastoupit.

  Zda s odvoláním nakonec uspěješ, záleží na několika věcech. Na tom, kolikátý pod čarou jsi skončil (kolik dalších zájemců je tím pádem nejspíš před tebou + také kolik z nich podá odvolání). A ještě záleží na tom, kolik z těch, co se na školu dostali, se rozhodne na ni nakonec nenastoupit a zápisový lístek ve lhůtě 10 dní nepodá.

  Pokud s odvoláním uspěješ, dojdeš si pro svůj zápisový lístek na školu, kam jsi ho odevzdal. Škola ti ho vydá (oproti písemnému potvrzení o přijetí na tu druhou školu), ty ho znovu vyplníš a odevzdáš na svoji vytouženou školu. To vše opět ve lhůtě 10 pracovních dní od doby, kdy obdržíš potvrzení, že jsi s odvoláním na druhé škole uspěl.

  Pokud s odvoláním neuspěješ, pak platí, že od září s tebou počítají na škole první.

   

  Nedostal jsem se ani na jednu školu – na obou jsem pod čarou

  V tom případě doporučuji podat odvolání na obě školy – nejpozději do 3 pracovních dní od doručení dopisu s vyrozuměním o nepřijetí (ale klidně i dřív). A pak budeš muset vyčkat, zda s odvoláním uspěješ. Pokud ano, tak máš vyhráno. Dokonce se může stát, že ti odvolání vyjde na obou školách a budeš si nakonec moct i vybrat!

  Pokud bys naopak s odvoláním neuspěl ani na jedné škole, máš ještě šanci ve druhém kole přijímacího řízení.

                                

  DŮLEŽITÉ INFORMACE

  Důležité datum – 19. 5.

  Do tohoto data musí CERMAT dokončit centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předat školám.

  Poté, co CERMAT předá hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů = proto ředitelé škol budou vyhlašovat výsledky přijímaček nejdříve 19. a nejpozději 21. 5. 2023.

   

  Zpracováno pomocí: Pavla Lopatková - Kam po devítce

  Mgr. Barbora Sirůčková

  Kariérový poradce ZŠ Chomutov, Písečná 5144

  Email: b.siruckova@5zscv.cz

  Tel: 732 178 727

   

  Testy k volbě povolání:

  Přesné podmínky přijímacího řízení najdete na www.cermat.cz a webových stránkách jednotlivých středních škol.

   

  • INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:

  Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky, na které uvede dvě různé školy, popř dva různé obory téže školy Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky uveřejní ředitelství střední školy na internetu a v budově školy pro 1. kolo do 31. ledna (současně s informací o termínu konání zkoušky, o počtu přijímaných žáků a kritériích přijetí). U talentových zkoušek do 30. října. Ředitel školy stanoví 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, aby se předešlo jejich překrývání. Uchazeč si musí termíny zjistit, vybrat si ty vhodné a na přihlášce je označit (v případě, že se termíny překrývají, musí rozhodnout, na kterou zkoušku se dostaví). Pozvánku k přijímacímu řízení zasílá ředitelství SŠ 14 dní před zkouškou. Pokud se zkouška v 1. kole nekoná, informuje ředitel školy o přijetí či nepřijetí uchazeče neprodleně. Termín pro doručení přihlášek na SŠ je 15. březen (přihlášky neodesílá škola, uchazeč či zákonný zástupce je doručí osobně nebo poštou). U talentových zkoušek 30. listopad. ZŠ ručí za správnost těchto údajů: známky a průměry známek na zadní straně přihlášky . Přihláška je platná pouze s razítkem školy a podpisem ředitelky školy. Škola pozve k vykonání zkoušky v řádném termínu testů uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola uvedená na druhém místě pozve žáky k vykonání přijímacích zkoušek za podmínky, že se škola uvedená jako první v pořadí pilotního ověřování neúčastní. Ředitel SŠ obdrží vyhodnocení přijímacích zkoušek pro a) šestiletá a osmiletá gymnázia Pokud byl žák přijat, potvrdí svůj úmysl studovat na příslušné SŠ doručením zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení o přijetí (pokud byl přijat na obě školy, zvolí tu příhodnější). Bez zápisového lístku nebude SŠ s uchazečem počítat. Zápisový lístek bude vydán ZŠ zákonnému zástupci žáka po předložení OP a proti podpisu nejpozději do 1.března 2019, popř. do 30. listopadu 2018 – u oborů s talentovou zkouškou (každý žák obdrží jeden zápisový lístek). Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kam byl přijat na základě odvolání. Pokud se uchazeč z vážných důvodů ke zkoušce nedostaví a nejpozději do 3 dnů se písemně omluví, stanoví ředitel SŠ náhradní termín (nejpozději měsíc po řádném termínu). Ředitel SŠ může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění požadovaného stavu žáků (termín nového kola je nejdříve 14 dní po jeho vyhlášení, pozvánka 7 dní předem). Informace opět na internetu. Odvolání proti nepřijetí musí uchazeč podat nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Počet přihlášek do dalších kol není stanoven. Pokud to SŠ vyžaduje, musí být přihláška potvrzena dětským lékařem (objednává ZŠ). Přesné podmínky přijímacího řízení najdete na webových stránkách jednotlivých středních škol.

  AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

  Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

  Oficiální informace
  Další informace: