"škola nás baví"

Informace pro vycházející žáky

 • Kariérový poradce: Mgr. Michaela Vejražková
 • e-mail: m.vejrazkova@5zscv.cz

INFORMACE PRO ROK 2023/2024

odkaz na web 

Způsoby podání přihlášek

Máte na výběr tři různé způsoby, jak podat přihlášku na střední školy. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně další způsoby dle NIA). Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz Podáním výpisu vytištěného z online systému. Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami.

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

1. Elektronická přihláška

Pokud máte elektronickou identitu, můžete podat přihlášku zcela jednoduše online.

 • Přihlásíte se do systému, ten je napojen na registr obyvatel, díky kterému uvidíte seznam svých dětí, ze kterých vyberete to, které chcete přihlásit. Nevyplňujete už žádné osobní údaje.
 • Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku. Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Uvidíte přehledné informace o každé škole – přehled oborů vzdělání, počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek a přijatých uchazečů v  minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje pro příslušný obor vzdělání doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání, přijde Vám e-mail s potvrzením a to je vše.

 

pozitiva a negativa

 1. Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
 2. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
 3. Můžete se vrátit k rozpracované přihlášce.
 4. Přílohy se přikládají v kopiích, stačí si ponechat pro potřeby ověření u sebe 1 originál každé přílohy. Pozvánka ke zkouškám přijde elektronicky.
 5. Po vyhodnocení uvidíte výsledky svého dítěte u testů jednotné přijímací zkoušky.
 6. Ušetříte čas a peníze za podání přihlášky, popř. dalších dokumentů poštou a přebírání poštou doručených dokumentů v průběhu přijímacího řízení.

 

2. Výpis ze systému

Vše vyplníte online, ale bez přihlášení, proto se Vám nebudou předvyplňovat údaje z registru obyvatel a musíte všechny vyplnit. Nahrajete přílohy přihlášky. Ze systému vytisknete výpis přihlášky, podepíšete ho a doručíte na Vámi vybrané školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

 • Vstoupíte do systému bez přihlášení a vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti. Vyberete si ze seznamu až 3 obory bez talentové zkoušky, do kterých chcete podat přihlášku.
 • Vyberete je v pořadí dle priority pro přijetí. Jsou zde uvedeny přehledné informace o každé škole, například počet letos přijímaných uchazečů i počty přihlášek v minulých letech.
 • Uvidíte přehledně dokumenty, které Vámi vybraná škola vyžaduje doložit k přihlášce. Ty pak nahrajete jako fotky nebo skeny.
 • Potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích e-mail s výpisem přihlášky k vytištění.
 • Získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).

 

pozitiva a negativa

  1. Jednoduchý výběr ze všech škol, stačí vybrat školu (včetně oboru, zaměření a formy vzdělávání) a potřebné informace nemusíte hledat jinde.
  2. U každé školy/oboru vzdělání uvidíte počty přihlášek a přijatých uchazečů v minulých letech.
  3. Stačí jedna kopie od každé přílohy.
  4. Musíte doručit listinnou přihlášku do každé školy.
  5. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
  6. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

   

  3. Tiskopis se všemi přílohami

  Vyplníte klasickou listinnou přihlášku a doručíte ji do každé zvolené školy. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy, které daná škola/obor požaduje. Každá přihláška musí mít obory uvedené ve stejném pořadí dle zvolené priority pro přijetí.

  pozitiva a negativa

    1. Nepotřebujete počítač ani mobilní telefon.
    2. Ke každé přihlášce musíte přiložit listinné kopie všech příloh.
    3. Musíte doručit listinnou přihlášku se všemi přílohami do každé školy.
    4. Musíte si dohledat přesný název a adresu každé střední školy, kód oboru a jeho přesný název i se zaměřením.
    5. Pozvánka ke zkouškám Vám přijde doporučeným dopisem.
    6. Neuvidíte po vyhodnocení testů výsledky svého dítěte u jednotné přijímací zkoušky.

    Důležité změny:

    Potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky (nepotvrzuje se tedy v přihlášce). POZOR, na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání! Určení priority jednotlivých škol: Na první místo v přihlášce uvedete nejvíce žádaný obor vzdělání ve vybrané škole. Na druhé místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, když se nedostane do oboru na prvním místě. Na třetí místo uvedete obor, kam má být vaše dítě přijato, pokud se nedostane ani do prvního ani do druhého oboru. Pokud je již podána přihláška do oborů s talentovou zkouškou k 30. listopadu 2023, doplníte do pořadí dle priority i tyto obory vzdělání.


    UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY:
    https://www.infoabsolvent.cz/ https://www.atlasskolstvi.cz/ https://www.nsp.cz/ https://cermat.cz/

     

      

     Při výběru střední školy se zamyslete nad:

     • studijními dovednostmi a prospěchem
     • zájmy, schopnostmi a předpoklady
     • situací na trhu práce
     • zdravotním stavem
     • financemi, dostupností školy a dalšími hledisky

     Pro lepší profesní orientaci a snadnější volbu můžete využít informace na:

     webových stránkách:

     portálu:

     Testování pro účely přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři:

     celý manuál

     • Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.
     • Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. K tomu mohou základní školy použít vzor dostupný na webových stránkách EDU.cz; vzor je také součástí přílohy tohoto dokumentu. Potvrzení lze doložit i v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem (např. zaslané školou na uchazečův e-mail).
     • Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.
     • Stejnou povinnost umožnit testování žáka pro účely přijímací zkoušky má také kmenová střední škola, pokud je uchazeč již žákem jiné střední školy, např. pro přijímací zkoušky do nástavbového studia. Obdobně jako ZŠ je i kmenová SŠ povinna uchazeči vydat potvrzení o výsledku provedeného testu, který uchazeč může využít pro potřeby přijímací zkoušky na jiné střední škole.
     • Naopak střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nemá povinnost umožnit testování pro účely účasti na přijímací zkoušce, ale má možnost toto uchazečům nabídnout. Může testování tedy provádět, ale
     • nemusí.
     • V případě, že se jedná o uchazeče o střední vzdělávání, kteří nejsou žáky základní školy nebo jiné střední školy, mohou tito využít registrovaného odběrového místa a přinést doklad o negativním výsledku testu vydaný poskytovatelem zdravotnických služeb. Tuto alternativu mohou využít i žáci základních škol nebo středních škol.
     • Uchazeč, který se z důvodu nepředložení dokladu o negativním výsledku testu neúčastnil řádného termínu přijímací zkoušky a svoji neúčast z tohoto důvodu písemně nejpozději do 3 dnů omluvil řediteli školy, ve které ji měl konat, může konat zkoušku v náhradním termínu.
     • V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako uchazeč, jinak škola účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.

      

     Aktuální informace o změnách v přijímacím řízení dle novely školského zákona s účinností od 1. ledna 2024

     Kariérová poradkyně: Mgr. Michaela Vejražková
     email: m.vejrazkova@5zscv.cz
     telefon - sekretariát: tel.: +420 474 659 965, tel.: +420 731 506 032
     konzultační hodiny pro žáky: v pátek 8.00-11.00 ve sborovně D 57, případně dle potřeby
      konzultační hodiny pro rodiče: Kdykoliv po předchozí domluvě.

     Změny v přijímacím řízení 2024: přehled 
         • přihlášky na SŠ v digitální podobě + výsledky v systému DIPSY (= Digitální přihlašovací systém)
         • 3 přihlášky na 3 střední školy (3 způsoby podání): elektronicky, výpisem ze systému, na papírovém tiskopisu
         • prioritizace SŠ na přihlášce (1. místo škola, kam chci nejvíc)
         • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
         • přílohy k přihlášce v kopiích
         • prospěch ze ZŠ volitelným kritériem pro přijetí
         • řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí
         • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
         • výsledky přijímaček 15. května 2024 až po náhradním termínu přijímaček
         • odpadá zápisový lístek
         • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
         • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
         • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

     Informace je možno vyhledat na portálu www.msmt.cz  nebo www.atlasskolstvi.cz
                   
     Dalším zdrojem je informační systém ISA umístěný na www.infoabsolvent.cz (více 
       informací). Obsahuje informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech   
       souvislostech.
     Vše důležité k podání přihlášek na střední školy naleznete na  prihlaskynastredni.cz.
      

         • Metodický materiál k přijímacímu řízení na SŠ
     https://www.msmt.cz/file/61873/
         • Informace pro žáky a zákonné zástupce k podání přihlášek
     https://www.msmt.cz/file/61812/
         • Vzor lékařského posudku
     https://www.msmt.cz/file/61877/

     Testy k volbě povolání:

     Přesné podmínky přijímacího řízení najdete na www.cermat.cz a webových stránkách jednotlivých středních škol.