"škola nás baví"

Informace pro vycházející žáky

Termíny podání přihlášek na střední školy:

do 30. 11. 2020 na obor s talentovou zkouškou (přihláška obdrží žáci ve škole)
do 1. 3. 2021 na ostatní obory (přihláška obdrží žáci ve škole)

Při výběru střední školy se zamyslete nad:

 • studijními dovednostmi a prospěchem
 • zájmy, schopnostmi a předpoklady
 • situací na trhu práce
 • zdravotním stavem
 • financemi, dostupností školy a dalšími hledisky

Pro lepší profesní orientaci a snadnější volbu můžete využít informace na:

webových stránkách:

portálu:

 

  Testy k volbě povolání:

  Přesné podmínky přijímacího řízení najdete na www.cermat.cz a webových stránkách jednotlivých středních škol.

  Termíny zkoušek:

  • Talentová zkouška 2. – 31. ledna 2019 (přesný termín určí ředitel SŠ)
  • Čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia:

              1. termín: pátek 12. dubna 2019

              2. termín: pondělí 15. dubna 2019

  • Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

              1. termín: úterý 16. dubna 2019

   

    

               2. termín: středa 17. dubna 2019

   • Náhradní termín:

               1. termín: pondělí 13. května 2019

    

     

                2. termín: úterý 14. května 2019

     

    • INFORMACE PRO RODIČE VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ:

    Pro 1. kolo přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky, na které uvede dvě různé školy, popř dva různé obory téže školy Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky uveřejní ředitelství střední školy na internetu a v budově školy pro 1. kolo do 31. ledna (současně s informací o termínu konání zkoušky, o počtu přijímaných žáků a kritériích přijetí). U talentových zkoušek do 30. října. Ředitel školy stanoví 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, aby se předešlo jejich překrývání. Uchazeč si musí termíny zjistit, vybrat si ty vhodné a na přihlášce je označit (v případě, že se termíny překrývají, musí rozhodnout, na kterou zkoušku se dostaví). Pozvánku k přijímacímu řízení zasílá ředitelství SŠ 14 dní před zkouškou. Pokud se zkouška v 1. kole nekoná, informuje ředitel školy o přijetí či nepřijetí uchazeče neprodleně. Termín pro doručení přihlášek na SŠ je 15. březen (přihlášky neodesílá škola, uchazeč či zákonný zástupce je doručí osobně nebo poštou). U talentových zkoušek 30. listopad. ZŠ ručí za správnost těchto údajů: známky a průměry známek na zadní straně přihlášky . Přihláška je platná pouze s razítkem školy a podpisem ředitelky školy. Škola pozve k vykonání zkoušky v řádném termínu testů uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola uvedená na druhém místě pozve žáky k vykonání přijímacích zkoušek za podmínky, že se škola uvedená jako první v pořadí pilotního ověřování neúčastní. Ředitel SŠ obdrží vyhodnocení přijímacích zkoušek pro a) šestiletá a osmiletá gymnázia Pokud byl žák přijat, potvrdí svůj úmysl studovat na příslušné SŠ doručením zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dní od oznámení o přijetí (pokud byl přijat na obě školy, zvolí tu příhodnější). Bez zápisového lístku nebude SŠ s uchazečem počítat. Zápisový lístek bude vydán ZŠ zákonnému zástupci žáka po předložení OP a proti podpisu nejpozději do 1.března 2019, popř. do 30. listopadu 2018 – u oborů s talentovou zkouškou (každý žák obdrží jeden zápisový lístek). Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kam byl přijat na základě odvolání. Pokud se uchazeč z vážných důvodů ke zkoušce nedostaví a nejpozději do 3 dnů se písemně omluví, stanoví ředitel SŠ náhradní termín (nejpozději měsíc po řádném termínu). Ředitel SŠ může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění požadovaného stavu žáků (termín nového kola je nejdříve 14 dní po jeho vyhlášení, pozvánka 7 dní předem). Informace opět na internetu. Odvolání proti nepřijetí musí uchazeč podat nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Počet přihlášek do dalších kol není stanoven. Pokud to SŠ vyžaduje, musí být přihláška potvrzena dětským lékařem (objednává ZŠ). Přesné podmínky přijímacího řízení najdete na webových stránkách jednotlivých středních škol.

    AKTUÁLNÍ TÉMA: Přijímací zkoušky na střední školy

    Od školního roku 2016/2017 organizuje Cermat jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory SŠ. Příslušnou vyhlášku prosadila tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD). Zkouška je tvořena testem z češtiny a matematiky. Testy mají váhu minimálně 60 % (u sportovních gymnázií 40 %), o dalších kritériích pro přijetí rozhoduje ředitel střední školy. (Zájemci o studium na konzervatoři tyto testy nedělají, absolvují talentovou zkoušku.) Asociace krajů ČR navrhla zavedení nepodkročitelného minima. Během posledního jednání tripartity zaúkoloval premiér Andrej Babiš ministra školství Roberta Plagu, aby cut-off score připravil do listopadu 2018. Proti tomuto návrhu vystoupila Pedagogická komora, Asociace ředitelů gymnázií, Asociace středních průmyslových škol, Svaz průmyslu a dopravy i ředitelka Cermatu... AKTUALIZACE: Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byla novelizována s účinností od 1. 11. 2018.

    Oficiální informace
    Další informace: