"škola nás baví"

« zpět

Aktuality k přijímacímu řízení na střední školy

Aktuality k přijímacímu řízení na střední školy

20.04.2021

Aktuality k přijímacímu řízení na střední školy

 

Dobrý den,

níže uvádíme výčet všech aktuálních změn v průběhu přijímacího řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022.


ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia.

Uchazeč obdrží zápisový lístek na základní škole, a to nejpozději do 30. dubna u kariérového poradce. Zápisový lístek je možné vydat pouze do rukou zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání (19. května), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (2. června 2021). Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 


JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky jsou posunuty na začátek května, náhradní termíny pak na začátek června.


JPZ ŘÁDNÉ TERMÍNY

Čtyřleté obory a nástavbová studia 3. 5. 2021 4. 5. 2021

Šestiletá a osmiletá gymnázia 5. 5. 2021 6. 5. 2021

Konání přijímacích zkoušek ke střednímu vzdělávání: povinný respirátor, dezinfekce rukou, rozestupy, doklad o negativním výsledku neinvazivního preventivního POC antigenního testu, nebo RT-PCR testu (z posledních 7 dní před konáním přijímací zkoušky). Absence dokladu o negativním výsledku testu je důvodem omluvy a uchazeč má právo účastnit se náhradního termínu přijímací zkoušky.


TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní.

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu.

 

Mgr. Barbora Sirůčková

Kariérový poradce ZŠ Chomutov, Písečná 5144

Email: b.siruckova@5zscv.cz

Tel: 732 178 727