"škola nás baví"

« zpět

Čerpání krizového ošetřovného  dle ČSSZ

Čerpání krizového ošetřovného dle ČSSZ

12.01.2022

Krizové ošetřovné

 

zdroj: COVID PORTÁL

Krizové ošetřovné platí zpětně od 1.11. 2021 do 28.2.2022. Ošetřovné rodiče čerpají v případě, že školy zavřou třídy v souvislosti s epidemií covid-19 nebo onemocní samotné jejich dítě nemocí covid-19.
Ošetřovné je možné čerpat po celou dobu uzavření škol nebo tříd nebo po celou dobu nařízené individuální karantény dítěte.


Kdo má nárok na čerpání

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec (včetně DPP/DPČ, pokud je za něj odváděno nemocenské pojištění), který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování/péče:
dítě mladší 10 let (v době uplatnění nároku na ošetřovné musí být dítě mladší 10 let),
nezaopatřené děti (nejdéle však do 26. roku věku) účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.),
děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině,
osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení,
nezaopatřené dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (se závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem), pokud nemůže navštěvovat školu z důvodu mimořádného opatření při epidemii (například podstupování testu nebo online výuka)
Krizové ošetřovné mohou čerpat i příbuzní, kteří s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Jedná se o příbuzné v přímé linii (např. prarodiče) nebo vedlejší linii (např. teta, strýc, sourozenec, neteř nebo synovec). Jakým způsobem čerpají tyto osoby ošetřovné a podrobnosti k tématu naleznete v tiskové zprávě ČSSZ. Rodiče a další příbuzní mají možnost se v péči o dítě neomezeně střídat s tím, že se ale nemohou střídat v průběhu stejného dne. Pokud se při poskytování péče pečující vystřídaly, uplatní si každá z těchto osob nárok na krizové ošetřovné samostatně.
Tyto podmínky platí i pro samoživitele/samoživitelky. 

Čerpání krizového ošetřovného


Maximální částka podpory: Krizové ošetřovné dosáhne 80% denního vyměřovacího základu, minimálně pak 400 Kč na den při plném úvazku.
Rozhodné období: Poslanci schválili krizové ošetřovné od 1.11. 2021 do 28.2.2022. Ošetřovné vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž mu byly doručeny řádně vyplněné podklady na okresní správu sociálního zabezpečení.
Doba poskytování: Krizové ošetřovné se bude poskytovat za celou dobu, po kterou trvalo uzavření zařízení nebo školy anebo jejich částí z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo po kterou trvalo nařízení karantény v souvislosti s onemocněním covid-19. Krizové ošetřovné se ale nebude poskytovat za dny, které spadají do období školních prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelem školy v průběhu školního roku.
Školy a další dětská zařízení nebo zařízení sociálních služeb nemusí potvrzovat uzavření. Potvrzení školy o uzavření je nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy nebo třídy na základě mimořádného opatření.
Způsob podání žádosti: Online na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (Pečující osoba předkládá tiskopis svému zaměstnavateli, který ho po doplnění příslušných údajů (případně za využití tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o krizové ošetřovné) předá místně příslušné OSSZ (v elektronické podobě do datové schránky nebo s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu podatelny místně příslušné OSSZ).
Pokud jde o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, musí škola navíc vyplnit tiskopis, kterým toto potvrzuje.
MPSV vytvořilo kalkulačku, díky které si můžete vypočítat ošetřovné za příslušné období roku 2022.  V tabulce doplňte konkrétní počet kalendářních dnů péče nebo ošetřování a vyměřovací základ.
Podrobnější informace, včetně nejčastějších otázek a odpovědí, najdete na webu MPSV a na webu ČSSZ.