"škola nás baví"

« zpět

Informace o provozu školy od 13.09.2021

12.09.2021

Vážení rodiče, milí žáci

platnost Mimořádného opatření MZČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021.

Od pondělí 13. 9. 2021 nebudeme ve škole testovat děti a žáky na Covid-19.

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb.

Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání.

Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.

Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Škola se v takových případech neposkytuje distanční výuku. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy