"škola nás baví"

« zpět

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY

17.01.2023

Kariérový poradce: Mgr. Barbora Mikulka
e-mail: b.siruckova@5zscv.cz
tel.: 732 178 727


TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK ŘEDITELI STŘEDNÍ ŠKOLY
U oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022
U oborů vzdělání bez talentové zkoušky do 1. 3. 2023


TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Čtyřleté obory vzdělání
1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
2. termín: pátek 14. dubna 2023
V prvním termínu koná uchazeč zkoušku na škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém termínu na škole uvedené ve druhém pořadí.
U učebních oborů se jednotná přijímací zkouška nekoná.

POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠKY
➢ Žáci dostanou začátkem února dva originály přihlášek.
➢ Vyplněnou a potvrzenou přihlášku zákonný zástupce odevzdá na SŠ (doporučujeme osobně, můžete poštou – vždy doporučeně) do 1. 3. 2023, případně si zařídí lékařskou prohlídku
➢ Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mohou žádat školské poradenské zařízení (PPP, SPC) o doporučení k úpravě podmínek v přijímacím řízení (přikládá se k přihlášce jako příloha).

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
➢ Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s maturitní zkouškou a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika v délce 70 minut.
➢ Školu, kterou dal uchazeč na 1. místo, tam vykonává JPZ v prvním termínu, na 2. škole v druhém termínu.


VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Obory středního vzdělání s maturitní zkouškou: do 30. dubna 2023 (2. května 2023)
Obory středního vzdělání s výučním listem: od 22. dubna do 30. dubna 2023
➢ Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy či nástěnce ve SŠ po dobu 15 dnů. Tím je oznámení o přijetí bráno za oznámené.
➢ Rozhodnutí o nepřijetí obdrží žák písemně

ZÁPISOVÝ LÍSTEK (ZL) – slouží k zapsání žáka na SŠ, kam byl přijat ke studiu a kam chce nastoupit
➢ Žák obdrží ZL na ZŠ
➢ Na ZL bude vyplněn název oboru a školy, kterou si žák zvolí ke studiu, ZL odevzdejte řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdíte-li tuto volbu do stanovené lhůty, vzdáváte se tím práva být přijat a místo je nabídnuto dalšímu uchazeči.
➢ Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou!

UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY
https://www.infoabsolvent.cz/ https://www.atlasskolstvi.cz/ https://www.nsp.cz/ https://cermat.cz/