"škola nás baví"

« zpět

Návrat žáků 2.st do školy od 10.05.2021

06.05.2021

S platností od pondělí 10. května 2021 je povolena rotační výuka žáků druhého stupně.

Od pondělí 10. 5. 2021 nastupují žáci druhého stupně zpět do školy. Vzhledem k nařízení MŠMT, kapacitním možnostem školy a ochraně zdraví bude výuka probíhat takto:

Třídy se budou střídat podle uvedeného schématu (sudý a lichý týden)

Prezenční výuka druhého stupně – žáci jdou do školy a budou se učit podle běžného rozvrhu hodin – tedy i volitelné předměty

10.-14.5.17.-21.524.-28.5.31.5.-4.6.7.-11.6.14.-19.6.21.-26.6.
6.B6.A6.B6.A6.B6.A6.B
7.B7.A7.B7.A7.B7.A7.B
8.B8.A8.B8.A8.B8.A8.B
9.B9.A9.B9.A9.B9.A9.B

Distanční výuka druhého stupně - žáci jsou doma, pracují on-line dle rozvrhu (barevně vyznačené hodiny) a plní úkoly zadané v Komens

10.-14.5.17.-21.524.-28.5.31.5.-4.6.7.-11.6.14.-19.6.21.-26.6.
6.A6.B6.A6.B6.A6.B6.A
7.A7.B7.A7.B7.A7.B7.A
8.A8.B8.A8.B8.A8.B8.A
9.A9.B9.A9.B9.A9.B9.A

 

Obecné informace

Do budovy školy, ŠD a ŠJ mohou vstoupit pouze osoby bez příznaků infekčního virového onemocnění. (rýma, kašel, dýchavičnost, zvýšená teplota)
Žák s příznaky respirační choroby nebo pozitivním výsledkem testu bude odveden do izolační místnosti, kde počká na vyzvednutí zákonným zástupcem.
Vstup zákonných zástupců dětí a žáků školy je omezen na nezbytné úkony a časový úsek – např. asistence při testování, vyzvedávání pozitivně testovaného nebo onemocnění vykazujícího žáka, apod.

 

 • Podmínkou účasti žáků ve škole je testování, které bude u žáků 2. st. přítomných ve škole probíhat dvakrát týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek (první vyučovací hodinu), případně bezprostředně první den po příchodu žáka do školy. Dodatečné testování se provádí pouze ve vrátnici školy.
 • Výuka probíhá podle standardního rozvrhu tříd. 
 • Veškeré aktivity ve škole probíhají v neměnných třídních skupinách.
 • Délku hodin určují učitelé dle pokynu ZŘŠ a potřeb žáků za podmínek minimalizace setkávání žáků během přestávek jednotlivých tříd.
 • Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci zdravotnickou obličejovou masku nebo respirátor (ochranný prostředek musí splňovat normy ČSN EN 14683+AC nebo respirátor FFP2/KN 95).
 • Vyučující mohou po nezbytně dlouhou dobu používat ochranný štít. Rozestup mezi učitelem a žákem musí být alespoň dva metry.
 • Roušku smí žák sundat pouze na pokyn pedagoga.
 • Pohyb žáků po chodbách je povolen pouze při přesunech mezi učebnami a použití toalet, jinak je volný pohyb zakázán. 
 • Je zakázán zpěv a všechny vnitřní sportovní aktivity.
 • Výuka tělesné výchovy a sportovní aktivity školní družiny a školního klubu budou probíhat na školním sportovišti (je nutné dodržovat homogenitu tříd a rozestupy). Ochrana dýchacích cest není nutná.
 • Během výchovně vzdělávací činnosti bude probíhat pravidelné větrání a dezinfekce prostor. Doporučujeme žákům přiměřené oblečení.
 • Individuální konzultace s pedagogem pro žáky ohrožené školním neúspěchem mohou dále probíhat. Organizaci konzultací si zajišťuje konkrétní pedagog. Individuální konzultace nevyžadují testování.
 • Skupinová konzultace nejsou z kapacitních důvodů možné.
 • Výuku od 28.06. do 30.06. 2021 upřesníme dle budoucích pokynů MŠMT.
 • U žáků 1.stupně, včetně přípravných tříd, probíhá výuka dále prezenční rotační výukou. Žáci se testují 1x týdně.

 • Ošetřovné a rotační výuka/ často kladené dotazy - MPSV:  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Vstup do šaten a budovy školy 

 • Žáci při vstupu do budovy školy použijí dezinfekci, budou mít správně nasazené roušky, budou dodržovat rozestupy a rozejdou se do příslušných učeben dle rozvrhu.
 • Dále je každý žák vybaven vlastními sešity, učebnicemi, psacími potřebami a pomůckami. Musí mít přezůvky. Žádné pomůcky si nesmí nechávat ve škole. Je vhodné mít dostatečnou svačinu a pití.

 

Evidence docházky žáků

 • O docházce žáků vede škola evidenci v systému Bakaláři - Třídní kniha.
 • Pokud se žák do školy k prezenční výuce nedostaví, je povinností zákonného zástupce jej neprodleně omluvit. 

 

Informace k testování žáků

Testování se provádí pomocí testů dodaných MŠMT. V současnosti je to test LEPU a GOODTEST Singclean.

V případě pozitivního testu alespoň jednoho žáka bude příslušný žák (pondělí) nebo celá třída (čtvrtek) bezodkladně předán(i) zákonným zástupcům. Žák dostane potvrzení o pozitivním testu a zákonný zástupce je povinen nechat otestovat žáka.(kontrolní PCR test).

Video návod k testování dětí a žáků


Testované osoby:
Testování se provádí u všech žáků a zaměstnanců školy s výjimkou:

 • Testování se neprovádí u osob, které písemně doloží negativní výsledek PCR nebo POC antigenního testu provedený na odběrovém místě. Toto potvrzení nesmí být starší 72 hodin. Zaměstnanec odevzdá potvrzení v kanceláři školy, žák svému třídnímu učiteli před testováním třídy.
 • Testování se neprovádí u osob s prodělaným onemocněním COVID-19, kdy od nařízení izolace, nebo prvního RT-PCR testu neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost musí písemně doložit zaměstnavateli / třídnímu učiteli před testováním. Od 91. dne od prokázání nemoci podléhají pravidelnému testování.
 • Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát MZd ČR o provedeném očkování proti COVID-19, kdy od ukončené aplikace vakcíny uplynulo nejméně 14 dní. Certifikát zaměstnanci předloží v kanceláři školy.

Prostory pro testování:

 • Zaměstnanci se samotestují před příchodem na pracoviště
 • Žáci se testují pod dohledem učitele/vychovatelky ve třídě.
 • Žáci, kteří přijdou do školy pozdě, se testují u vrátného ve vestibulu školy.
 • Žáci, kteří se testují vlastním testem v doprovodu zákonného zástupce mají vyhrazené místo ve vestibulu školy od 7:30 - do 7:45. Zaměstnanci školy pouze zapíší výsledek testu, nepomáhají při vlastním testování. 

Harmonogram testování žáků 2. st od 10.05.2021

Třídy B

 

Pondělí: 

třída

  učitel/ka

předmět

počet žáků

učebna

6.B

  p. Vokatá  

26

 D61

7.B

  p. Kloubová

Čj

11

 D35

 

  p. Chabrová

Čj

16

 D64

8.B

  p. Junglingová  

Aj

8

 D66

 

  p. D. Šťastná

Aj

15

 D45

9.B

  p. Fisková

Rj

6

 D44

 

  p. Hovorková

Nj

10

 E11

Čtvrtek: 

třída

  učitel/ka

předmět

počet žáků

učebna

6.B

  p. Pokorný

M

26

D65

7.B

  p. Fisková

ČaZ

24

D44

8.B

  p. Kloubová

Čj

23

D35

9.B

  p. D. Šťastná

Aj

5

D45

 

  p. Junglingová

Aj

11

D66

Třídy A


Pondělí:

třída

  učitel/ka

předmět

počet žáků

učebna

6.A

  p. Koprušťáková

M

24

D25

7.A

  p. Pajerová

Čj

20

D67

 

  p. Kloubová

Čj

6

D35

8.A

  p. Oravec

Aj

16

D65

 

  p.Junglingová

Aj

7

D66

9.A

  p. A. Šťastná

Nj

15

D43

 

  p. Fisková

Rj

2

D44

Čtvrtek:

třída

  učitel/ka

předmět

počet žáků

učebna

6.A

   p. Pajerová

Čj

24

D67

7.A

   p. A. Šťastná

Z

26

D45

8.A

   p. Klimeš

Pv

11

D42

 

   p. Bolomská

Pv

13

E11

9.A

   p. Sirůčková

Aj

12

D61

 

   p. D. Šťastná

Aj

5

D45

 

Informace pro strávníky ŠJ:

 • distančně vzdělávaní žáci si mohou vyzvednout oběd: 13.50 - 14.20

 • prezenčně vzdělávaní žáci školy konzumují oběd přímo ve školní jídelně na určeném místě pod dohledem doprovázejícího pedagoga: 11.40 - 13.30

 • zaměstnanci školy konzumují oběd přímo ve školní jídelně: 11.40 - 13.30

 • Žádám žáky (připadně rodiče), aby si zajistili objednávku stravy na www.strava.cz nebo v mobilní aplikaci. Případné dotazy směřujte na vedoucí školního stravování, paní Heischmannovou (i.heischmannova@zspisecna.cz)