"škola nás baví"

« zpět

Prevence rizikového chování 2024
._UK_LOGO_RGB_hd.jpg

Prevence rizikového chování 2024

20.05.2024

O programu

Podpora předcházení a snižování projevů rizikového chování žáků finanční podporou škol a školských zařízení v oblasti primární prevence a duševního zdraví a zvyšování kompetencí pedagogů v těchto oblastech. Zefektivnění aktivit zaměřených na primární prevenci a duševní zdraví ve školách a školských zařízeních v souladu s Národní strategií primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019−2027 a Krajskou koncepcí primární prevence rizikového chování dětí a mládeže v Ústeckém kraji na období 2023–2028.

Účel podpory

Zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže pro rok 2024 ve školách a školských zařízeních v Ústeckém kraji, spolufinancování vzdělávání pedagogických pracovníků. Konkrétní účely, na které mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty:

a) Zvyšování odborných znalostí pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování žáků a duševního zdraví

Cílem aktivity je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků a větší porozumění problematice primární prevence a duševního zdraví. Realizace může mít formu jak individuální, tak i skupinovou (sborovna), prezenční nebo on-line:

 • specializační studium školních metodiků prevence (lze hradit celé studium v délce trvání 250 hodin). Obsah kurzu musí splnit podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů – studium k výkonu specializovaných činností.
 • akreditované i neakreditované kurzy zaměřené na získání teoretických znalostí, osvojení praktických dovedností a zkušeností v oblasti:
  • jednotlivých typů rizikového chování, jejich včasné identifikace, práce s ohroženými žáky a jejich rodiči
  • vedení třídnických hodin jako nástroje prevence rizikových jevů
  • aktivit zaměřených na podporu duševního zdraví a wellbeingu, prevenci sebepoškozování a sebevražd
  • krizové intervence
  • vzdělávání v oblasti práce s agresí a nácviku sociálních dovedností
  • nástrojů práce se školním klimatem a preventivních metod mapování vztahů ve třídě
  • poruch pohlavní identity
  • mediace a facilitace
 • supervize pro školní poradenské pracoviště Cílem aktivity je posílení profesních kompetencí pracovníků ve vzdělávání prostřednictvím supervize a dosažení vyššího uspokojení z práce, zvýšení její kvality a efektivity, prevence profesního vyhoření, posilování silných stránek pedagogických pracovníků. Kvalifikačním požadavkem je certifikát supervizora.

b) Realizace programů specifické primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví žáků

Realizace školních preventivních programů zahrnuje kontinuální a komplexní aktivity zaměřené na rozvoj protektivních faktorů, využívající adekvátní formy působení na cílovou skupinu. Cílem je vytvořit podmínky pro realizaci aktivit zacílených na prevenci výskytu projevů rizikového chování a podporu duševního zdraví žáků s návazností na preventivní program školy. Aktivity mohou mít preventivní i intervenční charakter. Školy mohou využít ucelené tematicky adekvátní programy založené na vědeckých poznatcích. Podporována je také tvorba komplexních preventivních programů realizovaných školou či využití tematicky vhodných ucelených programů se zapojením externích lektorů (případně realizovaných na škole externím odborným subjektem). Jedná se o programy:

 • specifické primární prevence (všeobecné, selektivní a indikované) rizikového chování zaměřené na získávání informací a dovedností vedoucích ke změně postojů a chování
 • v oblasti podpory psychohygieny, duševního zdraví žáků a rozvoje socio-emočních dovedností (seberegulaci, psychickou odolnost, práci se stresem, komunikaci bez poražených, konstruktivní/kooperativní řešení konfliktů)

c) Preventivní pobyty pro žáky

Cílem aktivity je vytvořit dostatečný prostor pro vícedenní, intenzivní působení na kolektiv žáků v neformálním prostředí a zároveň vytvořit podmínky pro usnadnění a zvýraznění dopadu dalších aktivit realizovaných na poli primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví žáků. V rámci aktivity je možné realizovat:

 • adaptační pobyty - Jedná se o pobyty zaměřené na vzájemné poznání se, navázání pozitivních vztahů mezi žáky a posílení skupinové koheze školní třídy, s cílem vytvořit podmínky pro další práci se třídou jako sociální skupinou. Realizace adaptačních pobytů je spojena především s přechodem na vyšší stupeň vzdělávání, případně obecně na situace, kdy dochází k ustavení nových tříd či k výraznější změnám ve složení školních tříd.
 • intervenční pobyty - Intervenční pobyty jsou zaměřené na vytvoření podmínek pro realizaci intervence v kolektivech, v nichž lze identifikovat konflikty či jiné projevy narušených vztahů či výskytu projevů rizikového chování. Cíle a obsahová náplň pobytu vychází z identifikovaných obtíží a potřeb. Dotační program Prevence rizikového chování 2024 - 3/10
 • preventivní pobyty - Preventivní pobyty mohou mít charakter vícedenní intenzivní projektové aktivity v oblasti specifické primární prevence rizikového chování či podpory duševního zdraví žáků. 
 • pobyty na podporu peer-aktivit, vrstevnických mediátorů - Jedná se o specifické vícedenní pobyty zaměřené na proškolení peerů nebo mediátorů působících ve školním prostředí, rozvoj jejich kompetencí, sdílení zkušeností a konzultaci s odborníky. Proškolení ve vybraných tématech primární prevence, v rozšíření kompetencí v oblasti efektivní komunikace, týmové práce, řešení konfliktů, lektorských dovedností a vedení skupiny.

 

Projekt byl podpořen Ústeckým krajem, www.kr-ustecky.cz