"škola nás baví"

« zpět

Projekt: Společnou cestou

Projekt: Společnou cestou

29.09.2020

Název projektu: Společnou cestou
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016926
Příjemce: Statutární město Chomutov
Partneři: 7 škol zřizovaných SM Chomutov

Popis a cíle projektu: Projekt je zaměřen na podporu města jakožto koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. V rámci projektu budou na odboru školství v Chomutově obsazeny osvědčené pozice koordinátora inkluze a metodika asistentů pedagoga a školních asistentů. Personální pozice vzniknou také na školách, které se do projektu zapojily. Součástí projektu budou rovněž další aktivity zaměřené např. na prevenci školního neúspěchu či zvyšování profesních kompetencí pedagogů.

V rámci předškolního vzdělávání budou podpořeny děti (nejen) ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí takovým způsobem, aby vstupovaly do základních škol adekvátně připravené, jejich přechod na základní školu byl co nejsnazší a nejplynulejší. U základního školství je primární motivace žáků k pravidelné docházce, zlepšení či stabilizace školního prospěchu a prevence rizikového chování u žáků. Aktivity se zaměřují také na prevenci předčasného odchodu žáků ze vzdělávání, podporu pedagogických i nepedagogických pracovníků a rodičů. Mimo to projekt cílí také na podporu mimoškolních aktivit žáků v rozvoji klíčových kompetencí a gramotností. V neposlední řadě projekt rozvíjí spolupráci mezi mnohými aktéry ve vzdělávání a zaměřuje se na osvětu v tématu společného vzdělávání.

Projekt „Společnou cestou“ je realizován ve spolupráci s partnery:

  • Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace, Jiráskova 4335, IČ: 72744260
  • Základní škola Chomutov, Písečná 5144, IČ: 00831476
  • Základní škola Chomutov, Školní 1480, IČ: 46789731
  • Základní škola Chomutov, Zahradní 5265, IČ: 46789677
  • Základní škola Chomutov, Březenecká 4679, IČ 46789766
  • Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334, IČ 46789707
  • Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539, IČ 46789758

 

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt