"škola nás baví"

« zpět

Vyhlášení voleb do školské rady 2024 - kandidátní listiny

29.04.2024

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové,

funkční období ŠKOLSKÉ RADY bude končit. Mám za povinnost vyhlásit volby do školské rady za pedagogické pracovníky a zákonné zástupce žáků.
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Školská rada má celkem šest členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně.
Máte-li zájem pracovat ve školské radě, kontaktujte vedení školy přes Komens.


Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků

    Ve smyslu § 167 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Prováděcí pravidla se řídí Volebním řádem č 602/2016, který vydala Rada statutárního Města Chomutova s účinností od 01.01.2017.


I.    Stanovení přípravného výboru dle článku III odst.2.

Členové přípravného výboru: Mgr. Eva Koprušťáková, p. Adriana Navrátilová, p. Vlasta Melichová

II.    Volba členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků dle článku IV.

1.    Zákonní zástupci žáka navrhnou kandidáty do školské rady při třídních schůzkách 25.04.2024.
2.    Přípravný výbor sestaví z navržených kandidátů listinu. Do kandidátní listiny budou zařazeni jen kandidáti, kteří s tím souhlasí.
3.    Přípravný výbor zveřejní kandidátní listinu na informační nástěnce v hale školy a na stránkách www.zspisecna.cz nejpozději do 29.04.2024
4.    Zákonní zástupci obdrží hlasovací lístky se seznamem kandidátů.
5.    Volby proběhnou vhozením hlasovacího lístku do volební urny umístěné ve vrátnici školy dne 30.05.2024 od 7:30 do 16:00.
6.  Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
7.    Každý zákonný zástupce žáka školy má jeden hlas.
8.    Výsledky voleb zveřejní přípravný výbor nejpozději do 03.06.2024 na nástěnce školy a na webu školy.
9.    Do školské rady budou zvolení dva zástupci zákonných zástupců žáka s nejvyšším počtem hlasů.

Náhradní termín – bude stanoven dodatečně na základě výsledků prvního kola.

 

Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy

    Ve smyslu § 167 zákona č.561/2004 Sb. vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady. Prováděcí pravidla se řídí Volebním řádem č 602/2016, který vydala Rada statutárního Města Chomutova s účinností od 01.01.2017.

I.    Stanovení přípravného výboru dle článku III odst.2.

Členové přípravného výboru: Mgr. Eva Koprušťáková, p. Adriana Navrátilová, p. Vlasta Melichová

II.    Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky školy dle článku V.

1.    Pedagogové odevzdají návrhy na kandidáty vhozením lístku do připravené urny u paní Melichové nejpozději do 25.04.2024 do 12:00.
2.    Navrhovaný pedagog musí souhlasit s kandidaturou.     
3.    Na základě návrhů sestaví přípravný výbor kandidátní listinu.
4.    Přípravný výbor zveřejní v kanceláři školy kandidátní listinu pedagogů, kteří souhlasí s kandidaturou nejpozději do 29.04.2024 do 16:00. 
5.   Pedagogové volí tajnou volbou a hlasovací lístek, který bude k dispozici v kanceláři školy,  odevzdávají vhozením do volební urny u paní Melichové nejpozději do 30.05.2024 do 12:00
6.    Do školské rady budou zvoleni dva zástupci pedagogů s nejvyšším počtem hlasů.

Náhradní termín – bude stanoven dodatečně na základě výsledků prvního kola.

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy