"škola nás baví"

« zpět

Zápis do 1. tříd 2020/2021 - 29.4. a 30.4.2020

22.03.2020

Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

 

Zápisy do prvního ročníku vzdělávání proběhnou v tomto stanoveném náhradním termínu

20. 4. 2020 – 30. 4. 2020

Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

 

 1. Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 2. Pokud je to možné preferujeme podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole
  1. zasláním do datové schránky wh2xftv
  2. e-mailem s elektronickým podpisem na adresu m.zalud@zspisecna.cz
  3. vyplněním online formuláře ke vzdělání na stránkách školy
  4. zasláním klasickou poštou

 

Údaje v přihlášce budou ověřeny z originálu dokladů (RL dítěte, OP rodiče) následně při informativní schůzce, která se uskuteční dodatečně dle situace.

 

 1. Pokud zaslání není možné lze přihlášku do školy osobně přinést ve dnech 29. 4. – 30. 4. 2020, do kanceláře školy v čase od 8:00 do 15:00. Při osobním předání bude ověřen RL dítěte a OP rodiče ihned.

 

V případě nejasností volejte na telefonní číslo: 731 495 328

Formulář  přihlášky ke vzdělání lze stáhnout www.zspisecna.cz, nebo si ho lze vyzvednout v kanceláři školy 8:00  – 12:00

 

Vysvětlivky: RL – Rodný list dítěte,OP - Občanský průkaz zákonného zástupce


Jak na odklad školní docházky?


Budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba splnit 3 podmínky:

 

 1. Podat žádost o odložení školní docházky.(nejlépe hned při informativní schůzce)
 2. Odevzdat doporučení pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálního centra k odkladu školní docházky, již při PRVNÍM vyšetření v PPP můžete požádat i o doporučení do PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, abyste nemuseli do poradny znovu.
 3. Odevzdat doporučení lékaře, nebo klinického psychologa.

Přípravná třída


Přípravná třída není pouze pro děti s odkladem školní docházky. O vřazení mohou požádat ŘEDITELE ŠKOLY i rodiče dětí od 5 let, také však potřebují doporučení ke vřazení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení lékaře. Žádost si můžete podat v kanceláři školy.

 

Pro přijetí dítěte do přípravné třídy je třeba:

 • podat žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
 • vyřídit a doručit škole doporučení PPP
 • dodat doporučení dětského lékaře

 

Zákonný zástupce dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky v roce 2019, musí přihlásit dítě k zápisu.

 

V individuálních případech se dostavte k zápisu ve stanovených dnech 29. 4 – 30. 4. 2020, nebo si domluvte jiný termín na telefonu 731 495 328.

V Chomutově se objednáte do PPP na telefonním čísle 474 699 200.


Doplňující informace:

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pokud škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.