"škola nás baví"

« zpět

Zrušení povinného testování ve školách a povinného testování zaměstnanců od 19.02.2022

17.02.2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila následující:

Mimořádné opatření MZČR, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců

Od 19. 2. 2022 se tedy již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci. Veškeré povinnosti, které plynuly z těchto mimořádných opatření se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

 To znamená také, že

 • povinnost školy informovat KHS o pozitivním testu dítěte/žáka/zaměstnance se ruší a školy KHS nekontaktují,
 • školy již neposkytují KHS seznamy dětí/žáků/zaměstnanců, kteří byli určeni jako rizikový kontakt,
 • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje dětí/žáků/zaměstnanců,
 • zákonní zástupci/zaměstnanci/žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

 

Nadále bude platit nyní platné mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu:

Z povinného nošení ochranného prostředku jsou vyjmuty

 • děti/žáci pokud jsou usazeni a je současně přítomno pouze 50 dětí/žáků/studentů,
 • děti, žáci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv),
 • s účinností do 14. 2. 2022 pedagogický pracovník při poskytování vzdělávání, který byl očkován proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
 • další zaměstnanci v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
 • pedagogický pracovník nebo akademický pracovník v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek dle ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.

 

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

•             V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby,

•             škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

 

Již není nikde povinnost dokládat OTN (očkování, negativní test, prodělání nemoci).

V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:

 • lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
 • školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
 • plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť,
 • pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
 • koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN,
 • volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
 • provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN.

 

---

Mgr. Miroslav Žalud
ředitel školy