"škola nás baví"

Družina

Kontakt do školní družiny:

Vedoucí školní družiny: Adriana Navrátilová
tel: +420 732 242 993
email: a.navratilova@zspisecna.cz
webové stránky školy: Bakaláři - Komens

 

Vychovatelky školní družiny

1. oddělení - Pavla Janoštíková
2. oddělení - Navrátilová Adriana
3. oddělení - Jíchová Liana
4. oddělení - Denisa Králíčková

 

  Školní družina je:

  • důležitý výchovný partner rodiny a školy
  • plní vzdělávací cíle
  • rozvíjí specifické nadání dětí
  • rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence
  • má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů
  • pomáhá dětem překonávat jejich handicapy


  Za chod školní družiny odpovídá vedoucí vychovatel školní družiny a klubu, dbá na dodržování vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, vypracuje režim ŠD jako součást školního řádu, organizační řád školní družiny, plán a náplň práce ŠD. Koordinuje práci vychovatelů.  Dbá o hospodárné využití kapacity ŠD a pracovní náplně vychovatelů. Termín pro vypracování potřebných písemností, do 13.09.2021.

  Program usiluje o vytváření zdravé osobnosti. Cíl školní družiny: připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji.

   Školní družina zajišťuje:

   • zájmové využití
   • rozvíjení tvořivosti
   • posilování sebevědomí
   • regeneraci sil po vyučování
   • prostor pro komunikaci
   • vytvářet a prohlubovat spolupráci s rodiči (možnost zapojení do činností ŠD)

    

   Podmínky pro činnost:

   • inspirující, nestresující prostředí
   • účelně vybavené prostory s možností kreativního uzpůsobení
   • vhodné okolí školy (lesopark, městský park)
   • možnost využívání prostor školy:
    • tělocvična (velká, malá)
    • počítačová učebna
    • keramika
    • knihovna
    • hudebna
    • hřiště