"škola nás baví"

Gramotnost žáků

Počítačová gramotnost žáků:
Škola disponuje kvalitní sítí počítačů a má zajištěnu i kvalifikovanost pedagogů. Cílem je 100% základní počítačová gramotnost vycházejících žáků. Všichni žáci v průběhu školní docházky absolvují výuku na počítačích. Počítače budou vhodně využívány pro rozšíření metod práce ve vyučování. Pro zájemce je vytvořena nabídka volitelných předmětů, kroužků a „volných internetových hodin. Vyučující budou u starších žáků vyžadovat získávání informací (v rámci přípravy na vyučování) pomocí internetu. Žákům je umožněno vytváření vlastních schránek elektronické pošty. K počítači mají žáci přístup i při přestávkách.

Od roku 2009 škola využívá programového prostředí „Bakalář“. Žáci se podílí na vytváření www stránek školy, stránky školy jsou pravidelně aktualizovány a obsahují základní důležité informace o školní práci. Žáci 4.a5.ročníku mají v učebním plánu zahrnut vzdělávací obor ICT.

 

Finanční gramotnost:
Je v zájmu školy využít možností a prostoru RVP tento vzdělávací obor do systému práce podle ŠVP zařadit tak, aby byly naplněny cíle ŠVP a podpořen profil absolventa školy: „žák připravený pro další rozvoj vzdělání, vybavený základními kompetencemi pro praktický život.“

Pro oblast finanční gramotnosti je vypracován doplněk ŠVP, ředitel školy ukládá všem pedagogickým pracovníkům seznámit se s tímto dokumentem a nenásilně, přiměřeně k věku žáků a s důrazem na praktickou použitelnost začlenit finanční gramotnost do vybraných vzdělávacích oblastí a oborů.