"škola nás baví"

Volba povolání

Vychází z „Metodického pokynu k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání“ č.j. 19485/2001-22“. Pro oblast volby povolání je zpracován tematický plán, který stanoví způsob začlenění vymezených obsahových okruhů do odpovídajících vyučovacích předmětů a dalších vzdělávacích aktivit.

Ochrana člověka za mimořádných událostí.

Tématika vychází z metodického pokynu MŠMT č.j. 13586/2003-22 „Ochrana člověka za mimořádných událostí-dodatek k učebním dokumentům pro základní školy,...“ a je vřazena přímo do jednotlivých předmětů u ŠVP do obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů. Konkretizována je v časových a tematických plánech jednotlivých vyučujících vybraných předmětů. Na I.stupni školy se jedná o předmět prvouka a přírodověda, na II. stupni školy především předměty fyzika, chemie, přírodopis, občanská výchova, tělesná výchova.