"škola nás baví"

Volitelné a nepovinné předměty

Volitelné předměty:
Volitelné předměty jsou organizovány pro žáky 7.-9. tříd s nabídkou, která se snaží respektovat zájmy žáků a vychází z personálních a materiálních podmínek školy. Pro každý ročník je stanoven výběr volitelných předmětů.

 

Nepovinné předměty:
Zařazení nepovinných předmětů vychází z koncepčních záměrů výchovně vzdělávací činnosti a potřeb žáků.

 

Disponibilní hodiny:
Disponibilní hodinová dotace ŚVP je využita ve prospěch zvýšení počtu hodin vybraných povinných předmětů jednotlivých vzdělávacích oborů dle RVP.

 

Zájmová mimoškolní činnost:
nabídkou práce v kroužcích a dalších zájmových útvarech vytvořit hustou síť zájmové činnosti žáků, odpovídá pověřený zástupce ředitele. Tato oblast je jednou z priorit školní práce. Sleduje zejména smysluplné využívání volného času dětí školního věku a tím prevenci proti sociálně negativním jevům mládeže.