"škola nás baví"

Výcviky a ŠvP

Plavecký výcvik:
je plánován pro 2.-3.ročník ve spolupráci s plaveckým střediskem.

Lyžařský výcvik:
je organizován přednostně pro žáky 7.ročníku v rámci Tv, při volné kapacitě nabídnout zájemcům z řad žáků 5.-9. ročníku. Nabídnout již na první TS, umožnit výcvik na běžeckých lyžích a snowboardu. Odpovídá pověřený zástupce ředitele.

 

Pobyt v přírodě a turistika:
organizován přednostně pro žáky 6.-9.ročníku v rámci osnov Tv. Odpovídá pověřený zástupce ředitele a vyučující Tv.

„Školy v přírodě“(zotavovací pobyt žáků v příznivém prostředí bez přerušení vyučování):
aktuálně zařazovat do plánu školy podle konkrétní nabídky a zájmu žáků. Upřednostnit atraktivní termíny, vhodné hlavně pro činnost v přírodě, přehodnotit poslání výjezdu do ŠvP. Znečištění ovzduší již není hlavním důvodem, lépe odpovídá změna prostředí pro děti z městské sídlištní aglomerace a vytváření příznivého vnitřního klimatu ve třídě. Výuku zaměřit na činnosti v přírodě.

Poznávací zájezdy, výlety, tematické exkurze, vycházky, projektové dny:
organizování se řídí plánem zájezdů, výletů, exkurzí a vycházek. Akce jsou zařazeny do tematických plánů jednotlivých předmětů a vzdělávacích okruhů. Škola podporuje jejich pořádání, ale není schopna plného finančního zajištění. Tyto akce lze organizovat pouze za předpokladu spoluúčasti zástupců žáků. Zásadou pro uskutečnění uvedených akcí z pohledu pracovněprávního je zajištění VVČ bez navýšení běžného rozsahu práce účastníků akce
i pedagogických pracovníků, kteří zůstanou ve škole.

Soutěže a předmětové olympiády:
udržovat vysokou zapojenost žáků do soutěží, klást důraz na pořádání základních kol, motivovat pracovníky školy-úspěšná reprezentace bude zařazena do kritérií pro vyplácení mimořádných odměn. Odpovídají odborní poradci a vyučující jednotlivých předmětů.