"škola nás baví"

« zpět

INFO - Návrat do školy (1.st a 2.st), info k učivu, karanténa, nouzový stav

28.05.2020

aktualizace 28052020

Osobní přítomnost žáků 6. - 9. ročníků na třídnické hodiny a konzultace ve škole

Vážení rodiče,

od pondělí 08. 06. 2020 mohou nastoupit žáci 6. - 9. ročníků zpátky do škol. Je třeba vybrat učebnice, vyprázdnit šatny, odnést si domů pomůcky a rozdat dětem vysvědčení. Nejedná se o klasickou výuku, ale  o třídnické hodiny a konzultace.

Vzhledem k ochraně zdraví a kapacitním možnostem školy jsem rozhodl, že konzultace budou probíhat takto:

Den

Třída

Datum 1

Datum 2

Datum 3

Pondělí

9.A, 9.B, 9.C

08. 06. 2020

15. 06. 2020

22. 06. 2020

Úterý

6.A, 7.B

09. 06. 2020

16. 06. 2020

23. 06. 2020

Středa

6.B, 8.A

10. 06. 2020

17. 06. 2020

24. 06. 2020

Čtvrtek

7.A, 8.B

11. 06. 2020

18. 06. 2020

25. 06. 2020

 

Jednotlivé třídy všech ročníků budou třídními učiteli rozdělené do neměnných skupin označených I a II, které budou přítomny v určený den ve škole takto:

skupina I od 8:30 do 9:30 hodin

skupina II od 10:30 do 11:30 hodin

Je nutné nejpozději do 03. 06. 2020 odevzdat vyplněnou přihlášku. Najdete ji na webu školy, v Komensu nebo si ji můžete vyzvednout ve vrátnici školy od  08. až 14. hodin.

Bez přihlášky a čestného prohlášení nemůže být žák vpuštěn do budovy školy a účastnit se výuky.

Rozdělení žáků do skupin Vám bude sděleno přes Komens do pátku 05. 06. 2020.

Roušky budou povinné při pobytu ve společných prostorách školy. V učebnách o jejich použití rozhodne vyučující. Maximální počet žáků ve skupině I a II je 15. Žáci budou sedět po jednom v lavici.

Informace pro rodiče žáků druhého stupně ( 6. - 9. ročník )

Přihláška pro žáky druhého stupně - od 08.06.2020


aktualizace 24052020

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ PRVNÍHO STUPNĚ DO SKUPIN 25. 05. 2020

 

SKUPINA

TŘÍDA

PŘÍCHOD

1. přestávka

2. přestávka

3. přestávka

KONEC vyučování

OBĚD ve ŠJ

1

0.A, 0.B

8.05

9.00

9.55

11.00

12.05

12.15

2

1.A

8.00

8.55

9.50

10.55

12.00

ŠD 12.20

3

1.B, 1.C

8.00

8.55

9.50

10.55

12.00

12.05

4

2.A, 2.B

7.55

8.50

9.45

10.50

11.55

ŠD 12.25

5

3.A, 3.B, 3.C

7.50

8.45

9.40

10.45

11.50

11.55

6

4.A, 4.B, 4.C

7.45

8.40

9.35

10.40

11.45

11.50

7

5.A

7.40

8.35

9.30

10.35

11.40

11.45

8

5.B

7.40

8.35

9.30

10.35

11.40

11.45

 

 


aktualizace 10052020

OBNOVENÍ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE OD 25. 5. 2020 PRO ŽÁKY

1. STUPNĚ A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY.

 • Vzdělávací a zájmové aktivity pro žáky 1. stupně a přípravné třídy jsou organizovány pro přihlášené žáky každý všední den.
 • Zákonný zástupce musí žáka písemně na předepsaném formuláři přihlásit nejpozději do

18. 05. 2020 do 10.00 hodin. Musí také odevzdat vyplněné čestné prohlášení.

 • Vstup do školy je umožněn pouze přihlášeným žákům, ne doprovodu.
 • Určený učitel si vyzvedne žáky své skupiny před školou v přesně určený čas a po skončení výuky nebo odpoledních aktivit je přivede před školu.
 • Žáci se osobně nepředávají, rodiče na ně budou čekat před školou, nebo žáci půjdou domů sami.
 • Žáci budou vřazeni do skupin nejvýše po 15.
 • Skupiny žáků mohou být tvořeny žáky různých tříd i ročníků, proto není zaručeno, že žáky bude vzdělávat jejich třídní učitelka.
 • Složení skupin je neměnné do 30. 06. 2020.
 • O zařazení do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do skupiny později, nelze přecházet ani mezi skupinami.
 • Jednotlivé skupiny budou mít přesně časově stanovený začátek a konec vzdělávání, případně odpoledních aktivit.
 • Žáci budou poslouchat pokyny pedagogů, budou proškoleni o zásadách bezpečného chování, budou dodržovat minimální rozestupy 1,5 m po celou dobu výuky, budou v lavici sedět po jednom.
 • Žáci si nesmějí se spolužáky nic vyměňovat ani půjčovat.
 • Každý žák je vybaven vlastními sešity, učebnicemi, psacími potřebami a pomůckami. Musí mít přezůvky, které si nesmí nechávat ve škole. Je vhodné mít dostatečnou svačinu a pití.
 • O docházce žáků vede škola evidenci, pokud se žák do školy nedostaví, je povinností zákonného zástupce jej neprodleně omluvit.
 • Každý žák musí mít minimálně 2 čisté roušky na den a igelitový sáček na jejich uložení.
 • Roušku smí odložit, pouze pokud sedí při výuce v lavici a jen na pokyn pedagoga.
 • Ve společných prostorách se žáci nesmí pohybovat bez roušky.
 • Žáci přihlášení na obědy smějí do jídelny pouze v doprovodu určeného pedagoga.
 • Rodičům je do budovy jídelny z ochranných hygienických důvodů vstup zakázán.
 • Do školy smí žák naprosto zdravý, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, škola telefonicky kontaktuje rodiče a ti si neprodleně dítě vyzvednou.
 • Při porušení stanovených hygienických pravidel žákem budou rodiče písemně informováni, opakované porušení je důvodem pro vyloučení žáka ze skupiny.
 • Dopolední výuka bude probíhat v rozsahu 4 vyučovacích hodin. Příchod a odchod jednotlivých skupin žáků do školy bude přesně stanoven v 5 minutových intervalech.
 • Odpolední aktivity ukončí poslední skupina žáků v 16.00.
 • I před školou dbají žáci pokynů zaměstnanců školy a udržují minimálních rozestupy 2 m.
 • Rodiče budou informováni o přesných časech příchodu a odchodu do školy po vyhodnocení přihlášek (nejpozději do 22. 05. 2020). To platí též o vydávání školních svačin a obědů.

Informace pro rodiče žáků prvního stupně - platné od 25.05.2020

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKA 1.STUPNĚ VE ŠKOLE


aktualizace 08052020

Aktualizované informace pro žáky devátých ročníků

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole pro žáky 9. Ročníků

od 11.05. do 06.06.2020

Do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Žáci budou rozděleni do skupin, obsazení skupin určí škola. Složení skupin žáků je neměnné.

Výuka pro žáky 9. roč. bude probíhat v určenou dobu několikrát týdně 2 hodiny.

Do škol budou moci docházet pouze přihlášení žáci.

Žáci, kteří ještě neodevzdali čestné prohlášení, bez něho nebudou do školy vpuštěni.

 

Výuka pro žáky 9. roč. bude probíhat v pondělí, ve středu a v pátek. 

První skupina - 9.A                 od 9:00 do 11:00

Druhá skupina - 9.B+C           od 9:10 do 11:10

Pondělí - všichni dvě hodiny ČJ

První skupinu 9.A v pondělí vyzvedne p. uč. Mgr. Jana Chabrová, odvede do učebny D 39.

Druhou skupinu část 9.B vyzvedne p. uč. Mgr. Denisa Šťastná a odvede do učebny D 17.

Druhou skupinu část 9.C vyzvedne p. uč. Mgr. Helena Pajerová a odvede do učebny D 61.

Středa – všichni dvě hodiny matematiky

První skupinu 9.A  vyzvedne p. uč. Mgr. Libuše Procházková, učebna D 39.

Druhou skupinu celou  vyzvedne p. uč. Ing. Petr Thelen a odvede do učebny D 61.

Pátek – domluvené konzultace

První skupina 9:00 – 10:00 - ČJ , 10:00 – 11:00 - M

Druhá skupina 9:00 – 10:00 - M, 10:00 – 11:00 - ČJ

Pokyny k pátku žáci dostanou od učitelů.

Dne 22.05. v pátek se výuka nekoná z důvodu dezinfekce školy.

(celá škola bude mimo provoz 21.a 22.05.2020)


aktualizace 03052020

V souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření vydalo MŠMT manuály, které obnovují provoz školy  v omezeném režimu.

Pravidla pro přístup do školy - COVID 

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků a studentů závěrečných ročníků středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria. Do škol budou moci docházet také žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. 

vstup_do_skoly_covid_052020

uvolneni_schema_skoly_30042020

VYHLÁŠKA 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2.pololetí šr 2019-2020

Informace o obnovení osobní přítomnosti ve škole pro žáky 9. ročníků

Do škol budou moci docházet žáci 9. ročníků, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Docházka u výše uvedených nebude povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků.

Žáci budou rozděleni do skupin, obsazení skupin určí škola. Složení skupin žáků je neměnné.

Výuka pro žáky 9. roč. bude probíhat v určenou dobu několikrát týdně 2 hodiny.

O rozdělení žáků do skupin a době vyučování budou žáci a rodiče informováni v Komensu do 8.5.2020.

cestne_prohlaseni_pro_skolu_COVID.pdf

prihlaska-pro-zaky-9r-priprava-na-PZ-2020

Informace-o-obnoveni-osobni-pritomnosti-ve-skole-pro-zaky-9r


aktualizace 18032020

Krizový štáb města Chomutova vydal zákaz vycházení na veřejnost bez ochrany obličeje

 

Krizový štáb města Chomutova vydal na svém dnešním zasedání rozhodnutí, které platí nejen pro město Chomutov, ale i pro všechny přilehlé obce, které v rámci rozšířené působnosti pod město spadají. Od půlnoci na středu 18. března 2020 až do odvolání, nařizuje město Chomutov všem svým občanům, aby měli na veřejnosti vždy zakrytý nos a ústa. Mohou k tomu použít zdravotnickou roušku, respirátor, ručně ušitou nebo vyrobenou roušku, šálu či jinou alternativní ochranu. Jedná se o preventivní opatření proti šíření nákazy.

Rozhodnutí začne platit od půlnoci ve středu 18. března 2020 a jeho dodržování bude při své stávající kontrolní činnosti monitorovat městská policie. Zákaz pobytu na veřejnosti bez ochrany rouškou platí i v městské hromadné dopravě a v budovách, ať už se jedná o obchody, úřady nebo nemocnici a polikliniku. „Všichni pacienti, kteří z neodkladných důvodů musejí navštívit lékaře, mají povinnost mít zakrytý nos i ústa. Veškerý zdravotnický personál má také roušky, takže se tak budeme všichni chránit navzájem,“ vysvětlil primář gynekologicko-porodnického oddělení Michal Zeman, který v krizovém štábu zastupuje chomutovskou nemocnici.

celá zpráva


aktualizace 12032020


NOUZOVÝ STAV

 

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.
Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.
Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.
V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.
Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

Konkrétní opatření budou doplněna v návaznosti na další usnesení vlády.
 
Klára Dlubalová, pověřená řízením odboru tisku a public relations


INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ŠKOLNÍ JÍDELNY - Obědy a svačiny budou automaticky odhlášeny až do konce mimořádného opatření.

 


Aktuální informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu v ČR

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a zakázala osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu na:

-          ZUŠ (nově),

-          zájmové vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (nově),

-          jazykové školy (nově),

-          jednoleté jazykové pomaturitní kurzy (nově),

-          ZŠ,

-          SŠ a konzervatoře,

-          VOŠ.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu nahrazuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. 3. 2020.

Usnesení vlády se týká všech žáků a studentů. Na základní škole se týká také přípravných tříd a přípravného stupně základní školy speciální. Netýká se osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízení.

Zákaz se ode dne 13. 3. 2020 nově týká základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky a také jednoletých kurzů cizích jazyků s denní výukou v institucích zapsaných v seznamu vzdělávacích institucí.

Zákaz nově rovněž dopadá od 13. 3. 2020 i na akce pořádané těmito školami pro žáky a studenty, jako jsou např. zotavovací akce či jiné podobné akce typu lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výměnné pobyty. V případě již probíhajících akcí pořádaných školou je možné tyto akce dokončit.

Zákaz se nově od stejného data týká i zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (pro děti, žáky a studenty i jiné účastníky), tj. školních družin, školních klubů a středisek volného času. Rovněž se týká soutěží a přehlídek bez ohledu na pořadatele.

Zákaz se již ode dne 11. 3. 2020 týká základních škol, včetně základních škol při zdravotnickém zařízení a základních škol speciálních, středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol včetně provozu škol při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, a to bez ohledu na zřizovatele – tedy veřejných i soukromých. Zákaz se týká i jiných akcí pořádaných školou pro žáky a studenty a také praktického vyučování na těchto školách včetně odborného výcviku.

Zákaz se týká prezenčního vzdělávání, tedy v ZŠ celého vzdělávání, v SŠ a VOŠ při denní, večerní případně kombinované formě vzdělávání při osobní účasti. Tam, kde to podmínky školy a žáků či studentů umožní, je možné používat nástroje „distančního vzdělávání/studia“. O využití těchto nástrojů rozhoduje ředitel školy.

Přestože se usnesení vlády výslovně netýká mateřských škol a lesních mateřských škol, doporučujeme zvážit omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.

Školní jídelny - stravování žákům a studentům ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ se po tuto dobu nebude poskytovat. Na jiné činnosti nemá usnesení vlády přímý vliv.

Školská účelová zařízení - činnost pro žáky a studenty, která je vzděláváním, se zakazuje. Jiné činnosti doporučujeme přerušit nebo omezit v maximální možné míře.

Školská poradenská zařízení – zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme provoz přizpůsobit situaci.

Školská výchovná a ubytovací zařízení - zákaz se jich přímo nedotýká, doporučujeme činnost omezit v maximální možné míře.


Vážení rodiče, aktuální informace ohledně ošetřovného naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

V článku „Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ je aktualizován druhý odstavec:

Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit.

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-


S účinností od 13.03.2020 do odvolání je přerušen provoz školního sportoviště a tělocvičen.


aktualizace 11032020

Pedagogové školy připravují přehled učiva pro domácí výuku našich žáků. Sledujte prosím v Bakaláři záložku Komens - přijaté zprávy. Přehledy učiva budou napsané tak, aby jste je mohli číst i v mobilní aplikaci. V případně dotazů kontaktujte přes Komens konkrétního pedagoga.

Provozní doba sekretariátu školy je po-pá - 8:00 - 12:00. (vydávání formuláře "ošetřovné" zajišťuje vedení školy)

Provoz školy je omezen na po-pá - 8:00 - 15:00

Pro vstup do školy používejte hlavní vchod, kde je umístěna vrátnice.


aktualizace 10032020

 Vážení rodiče dle MZČR (č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN)  nařizuje mimořádné opatření s účinností ode dne 11. března 2020:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020

 • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů,
 • osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů.

Neposílejte tedy děti do školy.  Všechny součásti školy (škola 0-9.r, školní jídelna, školní družina, školní klub) budou do odvolání mimo provoz.

Obědy a svačiny ve školní jídelně budou automaticky odhlášeny do 13.03.2020

Provozní doba sekretariátu školy je po-pá - 8:00 - 12:00


INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ MLADŠÍCH 10-ti LET

Dle § 39  a 109 zákona 187/2006 Sb. je možné žádat o ošetřovné

Formuláře (Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy) si mohou rodiče vyzvednout ve škole případně stáhnout na webu školy

Jaké jsou podmínky vzniku nároku na ošetřovné?
Rodič (jiný pečující) musí být jako zaměstnanec účasten nemocenského pojištění.
Dítě, které nemůže navštěvovat toto zařízení je mladší 10 let.
Bude-li o dítě pečovat někdo jiný než jeho rodič (např. babička), je podmínkou nároku, že s dítětem žije ve společné domácnosti.
Jak dlouho lze ošetřovné čerpat?
Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní.
Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.
Co dále po dočerpání ošetřovného?
Při péči o dítě z důvodu popsaného uzavření školského zařízení i po uplynutí prvních 9 (resp. 16) kalendářních dnů sice již ošetřovné nenáleží, jde však i nadále o omluvenou nepřítomnost v práci.
Jaká je výše ošetřovného?
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.
Orientační výši dávky spočítá příslušná kalkulačka MPSV.
Jak se uplatní nárok na ošetřovné?
Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.
Zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ.
Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.
Vznikne nárok rovněž osobě samostatně výdělečně činné?
U osoby samostatně výdělečně činné nárok na ošetřovné nevzniká, ani pokud je dobrovolně přihlášena k nemocenskému pojištění.
Jak se postupuje v případě, že je z důvodu karantény třeba doma pečovat o více dětí?
V tomto případě lze čerpat ošetřovné pouze prvních 9 dnů (nezáleží přitom, na které z dětí bude žádost o ošetřovné vystavena). Po devíti dnech stále trvá překážka v práci, ale ošetřovné již nenáleží.


aktualizace 06032020

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Školy a školská zařízení mají v případě výskytu podezření na šíření koronaviru povinnost řídit se, stejně jako jiné osoby, předpisy a pokyny vydávané na ochranu veřejného zdraví Ministerstvem zdravotnictví či krajskými hygienickými stanicemi. Tyto pokyny mají tedy přednost i před pravidly upravenými školským zákonem.

Karanténní opatření ve vztahu k dětem, žákům nebo zaměstnancům školy

 • Karanténu může nařídit orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) nebo ošetřující lékař.
   
 • Doporučujeme proto v případě podezření na riziko nákazy koronavirem telefonicky kontaktovat hygienickou stanici ve svém kraji, případně příslušného obvodního lékaře a koordinovat další postup s nimi.

 

aktualizace 05032020

Dne 4. 3. 2020 zasedal Krizový štáb Ústeckého kraje v souvislosti s výskytem nového koronaviru a jeho šířením na území regionu. V návaznosti na aktuální situaci v Ústeckém kraji, ale také s přihlédnutím k vývoji šíření tohoto viru v Evropě, zejména Itálii, nedoporučuje Krizový štáb občanům Ústeckého kraje návštěvu této země, a to nejen do aktuálně nejvíce postižených regionů. 

Závěry z jednání Krizového štábu se vztahují také k oblasti školství. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje tak školám a školským zařízením na území kraje nedoporučuje konání veškerých akcí v Itálii, a to do odvolání.  
V případě jakýchkoliv nejasností v otázce možného šíření nákazy, přijetí opatření po návratu žáků/pracovníků školy z pobytu v Itálii apod., doporučujeme kontaktovat nonstop infolinku Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje +420 736 233 176

Potřebné informace k činnosti škol a školských zařízení lze také čerpat z těchto zdrojů: 

•    Informace v souvislosti s aktuální situací a školskou problematikou naleznete na webových stránkách MŠMT 
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru 

•    Informace v otázkách pracovněprávních
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/koronavirus-a-pracovnepravni-souvislosti 

•    Další důležité informace naleznete zde: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov


aktualizace 03032020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost. Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy komunikuje s Ministerstvem zdravotnictví, v jehož kompetenci je stanovit ochranná opatření před zavlečením vysoce infekčních onemocnění a mimořádná opatření při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Obdobné kompetence náleží na krajské úrovni také příslušné krajské hygienické stanici.  

Pro informace týkající se cestování do jednotlivých destinací nadále doporučujeme sledovat a řídit se pokyny a doporučeními uvedenými na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

V jednotlivých případech či podezřeních na výskyt koronaviru Covid‑19 je možné obrátit se také na příslušné krajské hygienické stanice, viz odkazy níže.

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví: https://www.mzcr.cz/

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu: http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany: http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice: http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

 

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů do rizikových lokalit: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-objevil-koronavirus