"škola nás baví"

Anglický jazyk

Škola organizuje výuku cizího jazyka od 3. ročníku v tomto členění:
3.-5.ročník, Aj, 3 hodiny týdně
6.- 9.ročník Aj 3 hodiny týdně
od 8.ročníku je zařazena výuka druhého cizího jazyka s dotací 3 hodiny týdně.
Škola nabízí výuku anglického jazyka, německého jazyka.

Na prvním stupni školy vyučují cizí jazyk také učitelé z druhého stupně školy. Běžný rozsah výuky je rozšířen o volitelný předmět – Konverzace v anglickém jazyce.

Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v Evropě i ve světě.

Angličtina je jedním z jednacích jazyků mezinárodních organizací. Proniká však i do každodenního života dětí. S angličtinou se pravidelně setkáváme prostřednictvím nápisů na zboží v obchodech, v populární hudbě, ve filmu i při práci s počítačem.

  Časová dotace

  Vyučuje se jako samostatný předmět od 3. do 5. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně.

  Obsahové a organizační vymezení

  Ve vyučovací hodině: kromě výkladu, poslechu, četby, procvičování gramatiky, dialogů, reprodukce textu v písemné a ústní formě, je kladen důraz i na samostatnou práci žáků, práci se slovníkem a jiné vyhledávání informací. Součástí vyučování jsou hry, soutěže, recitace, zpěv.Výuka bude organizována v kmenových učebnách, nebo v odborné učebně výpočetní techniky.

  Kompetence k učení:

  • učitel vede žáky ke zdokonalování v anglickém jazyce

  Kompetence komunikativní

  • učitel vede žáky k prezentaci jejich myšlenek
  • učitel vytváří příležitosti k dorozumívání

  Kompetence sociální a personální

  • učitel organizuje práci ve skupinách
  • učitel vede žáky ke vzájemnému respektu

  Průřezová témata:

  • OSV (komunikace)
  • VME (Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět)
  • MV (Kulturní diference, multikulturalita)
  • EV ( Vztah člověka k prostředí)
  • VDO (Občanská společnost a škola)