"škola nás baví"

Člověk a zdraví

Vyučovací předmět Člověk a zdraví poskytuje základy a poznatky v osobnostním a sociálním rozvoji jedince. Je vyučován jako samostatný předmět 7. až 9. roč. S časovou dotací 1 hodina týdně 7.-9. roč.

Vyučuje se v učebně s multimediální technikou.

Obsahovými prvky předmětu jsou zdraví, rodina a základní předpoklad pro utváření aktivního zdraví jedince a jeho sociálních vztahů.

Žáci si upevňují hygienické, stravovací, pracovní a jiné zdravotně preventivní návyky. Rozvíjí dovednosti jak odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení každodenních a mimořádných situací.

Rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině, škole, společenství vrstevníků i ve vztazích mezi lidmi.

Učí se dívat na vlastní činnosti žáků z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat se ve prospěch zdraví.

Žáci si osvojují odpovědné chování a jednání v situacích souvisejících s aktivním zdravím, partnerskými vztahy, rodinným životem, rodičovstvím a nepříznivými vlivy prostředí (návykové látky, deviace…).

Předmět Člověk a zdraví umožňuje učiteli navazovat potřebný kontakt se žáky, vnést do hodin vzájemné lidské pochopení a vypěstovat nezbytné dovednosti, návyky a potřebné životní postoje žáků.

V tomto předmětu se prolínají následující průřezová témata:

 • OSV
 • VDM
 • MV
 • EV
 • MdV

a mezipředmětové souvislosti v předmětech Přírodopis – Biologie člověka, Výchova k občanství, Zeměpis, Chemie, Pracovní výchova.

K požadovaným cílům tohoto předmětu využijeme všechny vhodné metody a formy práce (modelové situace, skupinové práce, vzdělávací programy, odbornou literaturu, sdělovací prostředky…).

Předmět svým obsahem utváří klíčové kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Patří mezi předměty teoretického zaměření.

Kompetence k učení

 • zajímáme se o náměty, názory, zkušenosti žáků
 • zadáváme úkoly, které vyžadují využití poznatků z různých předmětů
 • zařazujeme metody, při kterých docházejí k závěrům , řešením sami žáci
 • sledujeme při hodině pokrok všech žáků

Kompetence k řešení problémů

 • klademe otevřené otázky
 • ukazujeme žákovi cestu ke správnému řešení prostřednictvím jeho chyb
 • podněcujeme žáky k argumentaci

Kompetence komunikativní

 • vedeme žáky k výstižnému, souvislému a kultivovanému projevu
 • vytváříme příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů, grafů
 • vytváříme příležitosti pro relevantní komunikaci mezi žáky
 • vedeme žáky k diskusi ve skupině

Kompetence sociální a personální

 • zadáváme úkoly, při kterých mohou žáci spolupracovat
 • vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 • vyžadujeme dodržování pravidel slušného chování

Kompetence občanské

 • vedeme žáky k tomu, aby brali ohled na druhé
 • umožňujeme, aby žáci na základě jasných kritérií hodnotili svoji činnost nebo její výsledky
 • zajímáme se, jak vyhovuje žákům způsob výuky
 • usilujeme o to, aby si žáci osvojili pravidla společenského chování a jednánídodáváme žákům sebedůvěru

Kompetence pracovní

 • umožňujeme žákům, aby při hodině pracovali s odbornou literaturou, PC
 • vedeme žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
 • vytváříme pro žáky příležitosti k aplikacím v modelových situacích a jak využívat znalosti získané ve škole a mimo ni pro svůj další rozvoj