"škola nás baví"

Fyzika

Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6.r. – 1 hod. týdně 7.r. – 1+1 hod. týdně-(je využita jedna hodina z časové dotace disponibilních hodin) 8.r. – 1+1 hod. týdně-(je využita jedna hodina z časové dotace disponibilních hodin) 9.r. – 1+1 hod. týdně-(je využita jedna hodina z časové dotace disponibilních hodin)

V předmětu fyzika jsou žáci vedeni ke zkoumání příčin přírodních jevů, jejich chápání ve vzájemných souvislostech k objektivním pozorování a měření některých fyzikálních vlastností. Žáci si postupně osvojují základní fyzikální pojmy a odbornou terminologií.

Předmět fyzika je vyučován v učebně fyziky, která není laboratoří a probíhá zde i výuka jiných předmětů. při výuce je možné použít i učebnu výpočetní techniky.

Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání.

 • frontální výuka s demonst. pomůckami, skupinová práce s využitím pomůcek, přístrojů a měřidel, samostatné pozorování a vyvozování závěrů
 • Předmět fyzika úzce souvisí s ostatními předměty vzdělávací oblasti člověk A PŘÍRODA a navazuje na znalosti matematiky.
 • CHEMIE - vlastnosti látek, atomy, jaderná reakce, radioaktivita, skupenství látek
 • PŘÍRODOPIS - vlastnosti oka, sluchové ústrojí, přenos zvuku, planety sluneční soustavy
 • ZEMĚPIS - magnetické póly Země, atmosféra
 • Předmětu fyzika prolínají průřezová témata OSV, EV
 • Při hodnocení žáků v předmětu fyzika převládá teoretické zaměření

Kompetence k učení

 • vedeme žáky k osvojení základních pojmů, vztahů, symbolů a postupů
 • učíme žáky vyhledávat potřebné informace v různých pramenech a jejich efektivnímu využití
 • umožňujeme žákům samostatně i v týmu experimentovat a porovnávat dosažené výsledky
 • vedeme žáky k správnému zhodnocení vlastních výsledků nebo výsledků celé skupiny

 

 

Kompetence k řešení problémů

 • vedeme žáky k vyjádření či zformulování fyzikálních problémů
 • využíváme základní postupy vedoucí k řešení problému a vyhodnocení získaných dat
 • ověřujeme správnost hypotézy pokusem či pozorováním
 • rozvíjíme schopnost samostatného uvažování
 • korigujeme chybná řešení problému
 • poukazujeme na používání osvojených metod i v jiných oblastech

Kompetence komunikativní

 • vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
 • rozvíjíme práci ve skupinách, která je založena na komunikaci mezi žáky
 • umožňujeme žákům používat moderní komunikační prostředky při získávání informací
 • nebo zpracování získaných dat

 

 

Kompetence pracovní

 • vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení
 • vyžadujeme od žáků dodržování bezpečného chování při práci s fyzikálními přístroji a zařízeními