"škola nás baví"

Německý jazyk

Vyučovací předmět německý jazyk poskytuje základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci Evropy a světa, pomáhá snižovat jazykové bariéry, přispívá k mobilitě žáků v jejich budoucím osobním i pracovním životě.

Výuka probíhá od 8 - 9. ročníku v časové dotaci - 3 disponibilní hodiny týdně. Předmět je povinný pro žáky, kteří si ho zvolili. Výuka probíhá ve skupinách v rámci ročníku a je realizována v jazykových učebnách, v běžných učebnách, nebo v učebnách výpočetní techniky.

Výuka dalšího cizího jazyka na ZŠ vytváří lepší předpoklady pro budoucí zapojení žáků do vzájemné komunikace mezi národy v rámci Evropy a světa. Připravuje je k praktickému využití jazyka. Důraz je kladen na jazykovou orientaci v běžných situacích, přiměřeně věku. Pozornost se věnuje rozvoji řečových dovedností, čtení i písemné formě vyjadřování.

Metody a formy práce jsou založeny na pozorování, poslechu, imitaci, tvořivých činnostech a hře. V přiměřené míře je využívána také audiovizuální technika, procvičování slovní zásoby i gramatických jevů na PC.

Žáci se postupně seznamují se základními poznatky z reálií zemí příslušné jazykové oblasti. Postupně by si měli vytvořit všeobecný kulturní obzor, vypěstovat si vzájemnou toleranci a respekt, úctu ke kulturám jiných národů.

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Kompetence k učení - Učitel:

  • vytváří dostatek komunikačních příležitostí pro používání německého jazyka
  • učí žáky pochopit důležitost schopnosti komunikovat německy pro další studium i pro praktický život
  • propojuje probraná témata a jazykové jevy

Kompetence k řešení problémů - Učitel:

  • vede žáky k řešení jednoduchých problémových situací

Kompetence komunikativní - Učitel:

  • nabízí žákům dostatek možností k porozumění německy vedenému rozhovoru a německy psaným jednoduchým textům
  • vede žáky k tomu, aby se nebáli používat i nedokonale zvládnutý cizí jazyk

Kompetence sociální a personální - Učitel:

  • navozuje dostatek situací, které povedou k uvědomění si společných rysů lidí z různého jazykového prostředí
  • vytváří situace, ve kterých si žáci uvědomí potřebu vzájemného respektu a pomoci mezi lidmi z různého sociokulturního prostředí

Kompetence občanské -Učitel:

  • pomáhá žákům utvářet si představu o zvycích v německy mluvících zemích a porovnávat je s našimi zvyky

Kompetence pracovní - Učitel:

  • vede žáky k uvědomělému a správnému používání studijních materiálů

Začlenění průřezových témat: OSV,VDO,VME,MV,EV