"škola nás baví"

Chemie

Předmět chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.

Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich každodenního života. Učí řešit problémy, vysvětlovat, zdůvodňovat chemické jevy a využívat je v praxi. Seznamuje se zásadami bezpečné práce s chemikáliemi a dovednostmi poskytnout první pomoc při úrazech s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Učí poznatky využívat k rozvíjení odpovědných občanských postojů.

Předmětem prolínají tato průřezová témata a jejich okruhy:

 • OSV - Rozvoj schopnosti poznávání, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • VDO - Občan, občanská společnost a stát
 • VME - Evropa a svět nás zajímá
 • EV - Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
 • MdV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

  K dosažení požadovaných klíč.kompetencí využijeme vhodné formy a metody práce:frontální výuka s demonstračními pomůckami, skupinové práce, nácvik jednotlivých laboratorních postupů. Užívají se podle charakteru učiva a cílů vzdělávání. Rozdělení žáků do skupin je omezeno vybavením učebny, kde výuka probíhá. Řád učebny chemie a laboratorní řád je součástí vybavení učebny. Pro potřeby hodnocení patří mezi předměty s převahou teoretického zaměření. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda a z části s matematikou.

Kompetence k učení:

 • vedeme žáky k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek za kterých tyto přeměny nastávají, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení
 • vedeme žáky ke správnému používání odborné terminologie
 • dáváme žákům možnost samostatně formulovat závěry na základě pozorování a pokusů

Kompetence k řešení problémů:

 • předkládáme žákům problémové situace související s učivem chemie
 • dáváme žákům možnost volit různé řešení a obhajovat svá rozhodnutí
 • vedeme žáky k promýšlení pracovních postupů, k nacházení příkladů chemických dějů a jevů v běžné praxi

Kompetence komunikativní:

 • vedeme žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek
 • podněcujeme žáky k zapojení se do diskuse

Kompetence sociální a personální:

 • zadáváme úkoly při kterých žáci spolupracují
 • podněcujeme žáky k diskusi a vytváříme situace, kdy žáci respektují názory druhých

Kompetence občanské:

 • vedeme žáky k dodržování pravidel slušného chování
 • vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, vlastního zdraví a zdraví svých blízkých
 • vedeme žáky k respektování pravidel pro práci v chemické laboratoři

Kompetence pracovní:

 • vedeme žáky k bezpečnému používání materiálů, nástrojů a vybavení, vyžadujeme dodržování vymezených pravidel a povinností z hlediska ochrany zdraví a ochrany život. prostředí
 • zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využívat poznatky v dalším životě