"škola nás baví"

Tělesná výchova

Promítá se v něm část tématických okruhů všech průřezových témat.

Vyučovací předmět tělesná výchova je zařazen samostatně v 6. – 9. ročníku v hodinové dotaci

  • 6.ročník 3 hod. týdně (je využita jedna hodina z časové dotace disponibilních hodin)
  • 7.ročník 2 hod. týdně
  • 8.ročník 2 hod. týdně
  • 9.ročník 2 hod. týdně


Škola organizuje tělesnou výchovu převážně s dotací 2 hodiny týdně. Pro zájemce o sport a Tv je vytvořena hustá síť volitelných předmětů, zájmových útvarů a nepovinných předmětů se sportovním zaměřením. Škola bude organizovat zdravotní Tv na základě podkladů lékaře a zájmu rodičů, pokud nebude oddělení zdravotní Tv zřízeno, budou žáci s oslabením zařazeni k docházce do běžné Tv s přihlédnutím k omezením. Ve školním roce 2023/2024 je pro zájemce rozšířena výuka Tv u chlapců v 1. a 2.ročníku o 1 hodinu týdně v rámci Školního klubu, hodina je zaměřena na fotbalovou přípravu. Podle ŠVP je hodinová dotace pro výuku Tv v šestém ročníku stanovena na 3 hodiny týdně. Pro zájemce je organizována Tv ve volitelném předmětu Pohybové a sportovní aktivity v rozsahu 2 hodiny týdně.

Svým pojetím vychází z nových trendů ve světě i u nás a akcentuje snahu vytvořit u žáků kladný vztah ke zdravotně orientované zdatnosti a celoživotní pohybové aktivitě. Vede žáky k pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody.

Tělesná výchova využívá metod práce, založených na žákovské spolupráci. Zahrnuje část tématických okruhů průřezových témat – zejména osobnostní a sociální výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech a v neposlední řadě i mediální výchovy.

Hodnocení žáka sleduje jeho schopnost respektovat přijatá pravidla a pozitivní komunikaci. Schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, samostatnost a vůli po zlepšení úrovně své zdatnosti. Též uplatňování pravidel hygieny a bezpečného chování.