"škola nás baví"

Zeměpis

Vyučovací předmět Zeměpis je vyučován jako samostatný předmět od 6.ročníku.

Časová dotace: 6.ročník - 2 hodiny týdně, 7.ročník - 2 hodiny týdně, 8 ročník - 2 hodiny týdně, 9.ročník - 2 hodiny týdně. Svým pojetím navazuje především na žákovské výstupy vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na 1. stupni a rovněž na výstupy ostatních vzdělávacích oblastí. Zdůrazňujeme možnosti komplexního pohledu na danou problematiku, zejména v regionálním a politickém zeměpisu, s využitím mezioborových vazeb a vztahů. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti o Zemi, učí se orientovat v mapách a prakticky využívat jejich možností, rozumějí některým jevům v přírodě a ve společnosti, vytvářejí si vztah k přírodě a lidské společnosti, jsou schopni respektovat odlišnosti života jiných národů, chápou význam mezinárodní spolupráce.

Zeměpis zahrnuje část tematických okruhů průřezových témat, zejména enviromentální výchovy, multikulturní výchovy, výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mediální výchovy a výchovy demokratického občana. Zahrnuje též témata vzdělávacího oboru Výchova k občanství: „Stát a hospodářství“ a „Mezinárodní vztahy, globální svět“. Využívá metod a forem práce založených převážně na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a malých týmech), vzájemného učení na základě žákovských prezentací, jejichž předpokladem je schopnost orientace v informačních zdrojích, aplikací již zvládnutých vědomostí a dovedností pro další objevování, zeměpisných exkurzí a cvičení, projektů a projektových dnů. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat dovednosti a vědomosti, schopnost pracovat s informacemi, schopnost formulovat a obhajovat vlastní názory, schopnost „číst mapy“, schopnost řešit geografické úlohy, schopnost spolupracovat a schopnost přemýšlet. Hodnocení se opírá o výsledky testů, vlastních prezentací a míry zapojení do spolupráce.

Kompetence k učení

 • Zadáváme žákům samostatnou práci formou referátů, které prezentují ústní formou.
 • Snažíme se, aby žáci vybírali a využívali efektivní způsoby učení, plánovali a organizovali vlastní učení
 • Vedeme žáky k  samostatnému pozorování, porovnávání výsledků

Kompetence k řešení problémů

 • Řešíme takové úkoly, ve kterých je třeba nalézt originální způsoby řešení
 • Vedeme žáky ke kritickému myšlení a k uvážlivým rozhodnutím
 • Vedeme žáky k získávání a zpracování informací a k jejich využití k dalšímu učení a podle možností k realizaci vlastních nápadů.

 

  Kompetence komunikativní

  • Vyžadujeme po žácích používání geografické terminologie i pojmy z jiných vědních oborů
  • Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků.

  Kompetence sociální a personální

  • Snažíme se navodit ve vyučování atmosféru společného zájmu na stavu životního prostředí na Zemi
  • Organizujeme a podporujeme účast v zeměpisných soutěžích (zeměpisná olympiáda, Eurorebus).
  • Vysvětlujeme žákům, že zeměpisné učivo je také prostředek k porozumění politickému a ekonomickému dění
  • Vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině a na vytváření pravidel práce v týmu
  • Usilujeme o to, aby žáci ve skupině efektivně spolupracovali a respektovali názory a práci druhých

   

   

   Kompetence pracovní

   • Vedeme žáky k samostatnému využívání moderních komunikačních tech

   Kompetence občanské

   • Usilujeme o to, aby žáci chránili naše kulturní a historické dědictví
   • Vedeme žáky k chápání ekologických problémů a souvislostí a k respektování požadavků na ochranu kvalitního životního prostředí