"škola nás baví"

Přírodovědná výchova

(Obsahové vymezení předmětu, Časové a organizační vymezení předmětu, Společné strategie+kom­petence )

Předmět přírodovědná praktika se vyučuje v 7. – 9. ročníku 2 hodiny týdně v učebně biologie a při přírodovědných vycházkách.

Vyučovací předmět je zaměřen na komplexní rozšiřování a prohlubování vzdělávacího oboru Člověk a příroda, na budování a rozvíjení pozitivního vztahu k přírodě a vytváření postojů. Klade důraz na prožitkové poznávání přírody (přírodovědné vycházky, práce s přírodninami).

Předmět přírodovědná praktika úzce souvisí se všemi předměty vzdělávacího oboru Člověk a příroda.

Promítá se v něm část tématických okruhů průřezových témat:

 • OSV – rozvoj schopnosti poznávání
 • EV – ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí.
 • MdV – tvorba mediálního sdělení.

K dosažení klíčových kompetencí využíváme vhodné formy a metody práce. Užívají se podle charakteru učiva a cílů vzdělávání:

přírodovědné vycházky, práce s přírodninami, skupinové práce, počítačové programy, práce s literaturou

Kompetence k učení:

 • vedeme žáky k získávání a zpracování informací a jejich využívání k dalšímu učení
 • vedeme žáky ke správnému používání odborné terminologie

Kompetence k řešení problémů:

 • vedeme žáky ke schopnosti objevovat a formulovat problém a hledat různé varianty řešení
 • vedeme žáky ke schopnosti obhájit svůj názor při řešení problému

Kompetence sociální a personální:

 • využíváme skupinového vyučování a vedeme žáky ke spolupráci při řešení problému
 • navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Kompetence komunikativní:

 • vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě
 • umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce

Kompetence občanské:

 • vedeme žáky k zodpovědnému chování
 • vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, vlastního zdraví a zdraví svých blízkých

Kompetence pracovní:

 • vedeme žáky k dodržování hygien. a bezpečnost.-pravidel při práci s přírodninami a mikroskopickými preparáty
 • zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využívat poznatky v praxi
 • prací a poznáváním přírody umožňujeme žákům rozvíjet profesní orientaci žáků