"škola nás baví"

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova umožňuje žákům prostřednictvím výtvarných činností a výtvarného myšlení poznávat okolní svět i svůj vnitřní, žáci se učí rozumět výtvarnému umění, chápat výtvarnou kulturu jako součást duchovního života a bohatství společnosti, vnímat a objevovat estetické hodnoty a chránit je.

Předmět žákům umožňuje osvojit si výtvarné dovednosti a techniky, rozvíjet vlastní výtvarné vyjádření, fantazii, smysl pro originalitu, čímž se utváří kreativní stránka jejich osobnosti. Výtvarná výchova usiluje o to, aby mohli žáci získávat teoretické i praktické poznatky o různých výtvarných technikách, rozvíjet a prohlubovat svůj vztah k výtvarnému umění v celé oblasti výtvarné kultury, získávat přehled o historickém vývoji výtvarného umění a architektury, včetně umění lidového a užitého. Dále se předmět snaží o to, aby žáci byli schopni nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě a ve světě vytvořeném lidmi. Výtvarná výchova je realizována ve všech ročnících základního vzdělávání. Má časovou dotaci : 2 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku, 1 hodinu v 8. a 9. ročníku.

Vzhledem k charakteru výtvarné práce se v 8. a 9. ročníku realizuje výuka 2 hodiny jednou za 14 dní v alternaci s pracovními činnostmi. Předmět je vyučován v běžných učebnách, v učebně výtvarné výchovy a v keramické dílně. Ve výtvarné výchově se promítá část tématických okruhů těchto průřezových témat:

 • OSV – Sebepoznání a sebepojetí, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika, Komunikace
 • VDO – Občanská společnost a škola
 • VME – Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět
 • MV – Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita
 • EV – Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
 • MDV – Stavba mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Vnímání mediálního sdělení

  K tomu, aby žáci dosáhli požadovaných klíčových kompetencí, využijeme vhodné formy práce. Vedeme žáky k vzájemné spolupráci, práci samostatné i ve skupině. Nacvičujeme osvojení různých výtvarných technik a dovedností, hlavně kresby, malby, základů grafiky, motivujeme k fantazii a originalitě, vyjádření vlastních pocitů. Tím pomáháme utvářet kreativní stránku jejich osobnosti.

  Vedeme žáky k pochopení umění jako specifického způsobu poznání a prostředku komunikace, k chápání umění a kultury jako součásti lidské existence a obohacování života, k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k vytváření tolerantního přístupu k minulosti a současnosti, ke kulturním hodnotám různorodých skupin, národů a národností.

  Využíváme úzkého propojení výtvarné výchovy s literaturou, hudební výchovou, dějepisem, pracovní výchovou a informatikou. Podněcujeme žáky k sebehodnocení a hodnocení práce druhých. Oceňujeme zájem, fantazii, kreativitu, výtvarné dovednosti. Výtvarná výchova patří k předmětům s převahou praktického zaměření.

  Kompetence k učení

  • Vedeme žáky k samostatnému pozorování a vnímání reality a následně k řešení výtvarných problémů
  • Vedeme žáky k učení se prostřednictvím vlastní tvorby
  • Umožňujeme žákům pohled na umění a kulturu jako na způsob poznávání světa
  • Rozvíjíme tvořivost žáků aktivním osvojováním různých výtvarných technik
  • Vedeme žáky k vnímání uměleckých slohů a děl v jejich historickém kontextu

  Kompetence k řešení problémů

  • Vedeme žáky k tomu, aby vyhledávali vazby mezi druhy umění a uměleckými žánry na základě podobnosti jejich znaků a témat
  • Klademe otevřené otázky, zadáváme problémové úlohy a úlohy rozvíjející tvořivost
  • Nabízíme žákům možnost volby vhodných výtvarných prostředků.
  • Vedeme žáky ke kritickému myšlení při posuzování uměleckého díla i vlastní tvorby

  Kompetence komunikativní

  • Otevíráme před žáky možnosti přistupovat k umění a kultuře jako ke způsobu dorozumívání, učíme je formulovat a vyjadřovat své názory
  • Rozvíjíme dovednosti důležité pro vedení dialogu nebo diskuse o dojmu z uměleckého díla
  • Vedeme žáky k využívání informačních a komunikačních prostředků k vytváření vztahů a spolupráce s ostatními lidmi
  • Umožňujeme prezentaci výsledků práce žáků

  Kompetence sociální a personální

  • Předkládáme žákům množství příkladů pro vytváření potřeby pohybovat se v estetickém prostředí
  • Žákům poskytujeme prostor pro osobité výtvarné projevy a pro respektování druhých
  • Vedeme žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici a v menší pracovní skupině a učíme je vytvářet příjemnou pracovní atmosféru
  • Individuálním přístupem budujeme sebedůvěru žáka a podněcujeme jeho samostatný rozvoj

  Kompetence občanské

  • Seznamujeme žáky s významnými výtvarnými díly a jejich autory
  • Vytváříme u žáků potřebu navštěvovat výstavy výtvarných prací
  • Podchycujeme a podporujeme individuální zájem žáků o kulturní dění, podporujeme vědomí historického a kulturního dědictví

  Kompetence pracovní

  • Umožňujeme žákům osvojování různých výtvarných technik, práci podle návodu, předem stanoveného postupu a hledání vlastního výrazu
  • Vedeme žáky k tomu, aby si práci rozvrhli a organizovali
  • Vedeme žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel a ke správnému způsobu užití materiálů, nástrojů, techniky a vybavení