"škola nás baví"

Přírodopis

Přírodopis jako vyučovací předmět poskytuje žákům vytvoření ucelené představy o vztazích mezi živou a neživou přírodou, seznámení se s mnohotvárnými formami života na Zemi a pochopení spjatosti člověka a jeho života s přírodou a jejími zákonitostmi.

Název předmětu koresponduje s názvem vzděl. oboru RVP a je součástí vzděl. oblasti člověk a příroda. Přírodopis je vyučován jako samostatný předmět v 6.-9. ročníku.

Časová dotace: 6.ročník - 2 hod. týdně, 7.ročník - 2 hod. týdně, 8.ročník - 2 hod. týdně (je využita 1 hodina z časové dotace disponibilních hodin), 9.ročník - 1 hod. týdně

 

Přírodopis obsahově navazuje na vyučovací předmět člověk a jeho svět vyučovaný v 1.-5.ročníku, který doplňuje a rozvíjí, kooperuje s ostatními předměty vzdělávací oblasti člověk a příroda a opírá se o znalosti vzdělávacího oboru matematika a její aplikace (mineralogie-stavba krystalu)

Vzdělávací činnost v hodinách přírodopisu:

směřuje k podchycení a rozvíjení zájmu o přírodu a přírodniny, seznamuje žáka se stavbou živých organismů včetně člověka, seznamuje žáka s poznatky o nerostech, horninách, vesmíru a Zemi, umožňuje poznat přírodu jako systém jehož součásti jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovlivňují se, učí se aplikovat přírodovědné poznatky v praktickém životě, vede k chápání důležitých souvislostí mezi stavem přírody a lidskou činností, závislosti člověka na přírod. zdrojích

Formy a metody práce při vzděl. činnosti, které směřují k dosažení klíč. kompetencí, vycházejí z charakteru učiva, materiál. možností a dislokace školy : frontální výuka s využitím demonstračních, nástěnných a audiovizuálních pomůcek, skupinová práce, praktické činnosti (laboratorní práce, pokusy a pozorování), práce s přírodninami, přírodovědné exkurze a vycházky, práce s počítačem a odbornou literaturou, V předmětu se promítá část tématických okruhů průřezových témat (OSV, VME, MV, EV), jejich vymezení je uvedeno ve vzdělávacím obsahu učiva.

Materiální podmínky pro vzdělávací činnost

 • klady – samost. učebna, dobře vybavený kabinet přírodopisu, přístup k počítačům s výukovými programy zaměřenými na přírodopis, koutek živé přírody,škol. zahrada
 • zápory - dislokace školy neumožňuje objektivní přímé pozorování v přírodě, vliv urbanizace, industrializace a komerce na okolí je značný
 • Pro potřeby hodnocení se přírodopis řadí mezi předměty s převahou teoretického zaměření.

Kompetence k učení:

 • vedeme žáky k vyhledávání, třídění a propojování informací
 • vedeme žáky ke správnému používání odborné terminologie
 • vedeme žáky k samostatnému pozorování a porovnávání získaných informací

Kompetence k řešení problémů:

 • zadáváme úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů
 • zařazujeme metody, při kterých žáci navrhují řešení a vyhodnocují získaná fakta

Kompetence komunikativní:

 • vedeme žáky k formulování svých myšlenek v písemné i mluvené formě a umožňujeme žákům prezentovat výsledky jejich práce

Kompetence sociální a personální:

 • využíváme skupinového vyučování a vedeme žáky ke spolupráci při řešení problému
 • navozujeme situace vedoucí k posílení sebedůvěry žáků, pocitu zodpovědnosti

Kompetence občanské:

 • vyžadujeme pravidel slušného chování
 • vedeme žáky ke správnému a zodpovědnému poskytování první pomoci a zodpovědnému chování v krizových situacích
 • vedeme žáky k pochopení práv a povinností v souvislosti s ochranou životního prostředí, vlastního zdraví a zdraví svých blízkých

Kompetence pracovní:

 • vedeme žáky k dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci s přírodninami a mikroskopickými preparáty
 • zadáváme úkoly tak, aby žáci byli schopni využívat poznatky v praxi.