"škola nás baví"

Informatika

Informatika, jako obor zabývající se zákonitostmi vzniku, zpracování, přenosu a využívání informací, má i pro běžný praktický život žáků v současném, technicky vyspělém světě vzrůstající význam. Převážná část informací je v současnosti uložena na magnetických nosičích. Z těchto důvodů je nezbytné vybavit žáka znalostmi a dovednostmi z oblasti výpočetní techniky. Kromě znalosti manipulace s počítačem na základní uživatelské úrovni je důležité rozvinout u žáka tvořivou schopnost uplatnit dosažené znalosti a dovednosti při řešení praktických problémů, s nimiž se setkává ve škole i mimo školu.

Obsahové, časové a organizační vymezení – v 5. , 7. a 9. ročníku po jedné hodině týdně, všichni žáci v 5. ročníku získají základy práce na počítači pro vstup na 2. stupeň nebo pro výstup na víceleté gymnázium, v 9. ročníku pro výstup na střední školy. Žáci mohou být v hodině děleni do dvou skupin.

Žáci jsou vedeni k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software, práce v síti, k praktickému zvládnutí práce s grafikou, textem, s tabulkami a k tvorbě prezentací.Pro všechny nástroje se žáci učí používat vyhledávání na Internetu. Ke vzájemné komunikaci a předávání informací a dat se učí používat elektronickou poštu a programy typu ICQ.

Nejdůležitější integrovaná průřezová témata:

 • OSV-komunikace
 • VDO-občanská společnost a škola
 • VME-Evropa a svět
 • MV-Lidské vztahy, multikultura
 • MDV-kritické čtení a vnímaní mediálních sdělení, interpretace vztahu mediálních sdělení, vnímaní autora med.sdělení
 • Při hodnocení žáků v předmětu ICT je zastoupeno jak teoretické tak i výchovné zaměření.

KOMPETENCE K UČENÍ

 • učíme je základní dovednosti práce s PC
 • vedeme je k poznání úlohy informací a k využívání informačních a komunikačních technologií v praktickém životě
 • umožňujeme jim porozumět toku informací – jejich vzniku, uložení na média, přenosu, zpracování, vyhledávání a praktické využití
 • vedeme je k chápání a správnému užívání pojmů z oblasti hardware, software a počítačových sítí

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 • učíme je formulovat požadavky, nalézat řešení a tvořivě přistupovat k jejich realizaci pomocí počítačových technologií
 • zadáváme žákům takové úlohy, při kterých porovnávají informace a poznatky z většího množství informačních zdrojů a tím dosahují větší věrohodnosti vyhledaných informací

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 • zapojujeme žáky do týmové práce, která je založená na komunikaci mezi žáky
 • učíme je využívat ICT při komunikaci na dálku
 • vedeme je k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 • poukazujeme na dodržování platné legislativy a obecných morálních zásad v souvislosti s ICT – nelegální software, autorský zákon, ochrana osobních údajů, …
 • vedeme je ke kritickému myšlení a zaujetí odpovědného přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 • seznamujeme je s bezpečnostními a hygienickými pravidly pro práci s výpočetní technikou a vedeme je k jejich dodržování
 • vyžadujeme šetrnou práci s výpočetní technikou
 • ukazujeme jim cesty jak využit ICT pro hledání informací důležitých pro svůj další profesní růst