"škola nás baví"

Dramatická výchova

Vyučovací předmět Dramatická výchova je vyučován jako samostatný volitelný předmět. Je vyučován 2 hodiny týdně na 2. stupni bez návaznosti na předchozí výuku. Předmět umožňuje žákům vyjadřování pomocí verbální i neverbální komunikace, pomocí této získávat psychosomatické, herní a sociálně komunikační dovednosti, umožňuje práci s postavou, studium dramatických situací. Ukazuje proces dramatické a inscenační tvorby a seznamuje se základními divadelními druhy a žánry.Ve volitelném předmětu Dramatická výchova je dán prostor k tvorbě školního časopisu a k získání prvních zkušeností žáků s žurnalistikou. Časopis shrnuje události, úspěchy žáků a školní akce za určitou dobu. Vyučuje se v běžné učebně nebo ve speciálně zařízených učebnách.

V dramatické výchově se promítá část tématických okruhů těchto průřezových témat:

 • OSV – Rozvoj schopností a poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Psychohygiena, Kreativita, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika
 • VME – Evropa a svět nás zajímá
 • MV – Kulturní diference, Lidské vztahy, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity
 • MdV – Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti

Předmět svým obsahem utváří klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské. K tomu, aby žáci dosáhli požadovaných klíčových kompetencí, využijeme vhodné formy práce. Vedeme žáky k vzájemné spolupráci i k práci ve skupině, pomáháme utvářet kreativní stránku jejich osobnosti. Nacvičujeme práci s dechem a správné tvoření hlasu, práci s postavou, řešení konfliktu jednáním postav, vybíráme scénickou hudbu, realizujeme scénu. Motivujeme žáky návštěvami divadelních a filmových představení k zájmu o současnou divadelní, filmovou, televizní a rozhlasovou tvorbu.Přispíváme k utváření tolerantního přístupu ke kulturním hodnotám.Předmět propojujeme s českým jazykem a literaturou, hu­dební výchovou, tělesnou výchovou, výtvarnou výchovou, pracovními činnostmi, dějepisem. Hodnotíme ochotu spolupracovat, svými nápady se podílet na úspěchu skupiny a souboru. Dramatická výchova patří k předmětům s praktickým zaměřením.

Kompetence k učení

 • vedeme žáky k samostatnému vyhledávání potřebných informací z více informačních zdrojů a k jejich následnému kritickému posouzení
 • klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem – v literární výchově vybíráme texty podle věku a zájmu žáků
 • učíme žáky pracovat se základními jazykovými příručkami
 • vedeme žáky k získávání a zpracování informací, které využijí k dalšímu učení a podle možností i k realizování vlastních nápadů
 • uplatňujeme individuální přístup k žákům a dbáme na jejich vnitřní motivaci – žáky nepřeceňujeme, ale také nepodceňujeme
 • u žáků budujeme zdravé sebevědomí, objektivní sebehodnocení a touhu po sebezdokonalování
 • usilujeme o to, aby učivo představovalo pro žáky smysluplnou aktivitu se zřetelným cílem
 • vedeme žáky k poznání smyslu učení a ke zdokonalení učení

Kompetence k řešení problémů

 • zadáváme problémové úlohy, úlohy rozvíjející tvořivost a vyžadující kombinování informací z různých zdrojů
 • zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami
 • usilujeme o to, aby žáci osvědčené postupy aplikovali na nové problémové situace, aby sledovali vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • vedeme žáky ke kritickému myšlení a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí

 

  Kompetence komunikativní

  • učíme žáky zásadám mezilidské komunikace a kultury mluveného projevu a vedeme je k jejich dodržování v praktickém životě
  • do výuky českého jazyka a literatury zařazujeme hry a činnosti zaměřené na zlepšování mezilidské komunikace a na pěstování asertivity
  • podporujeme žáky při tvorbě školního časopisu
  • při skupinové práci učíme žáky naslouchat názorům jiných lidí, formulovat a obhajovat názory vlastní
  • snažíme se o to, aby žák v psaném projevu aplikoval pravidla českého pravopisu
  • pomáháme žákům při vytváření jejich vlastního textu (sestavení životopisu, dopisu, atd.)vedeme žáky k výstižnému vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu

  Kompetence sociální a personální

  • do výuky často zařazujeme skupinovou práci – pravidla práce si žáci vytvářejí společně s vyučujícím
  • učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce
  • umožňujeme žákům spoluutvářet kritéria hodnocení
  • vedeme žáky k respektování práce a názorů druhých a pomáháme jim vytvářet pozitivní představu, sebedůvěru a sebeúctu

   

   Kompetence občanské

   • usilujeme o to, aby se žák cítil odpovědný za své chování a výsledky své školní práce žákům vštěpujeme zásady společenského chování na kulturních akcích pořádaných školou (návštěvy kin, divadel, aj.)
   • do učiva literární výchovy zařazujeme příběhy s osobním rozměrem
   • vedeme žáky k tomu, aby chápali a oceňovali tradice, kulturní a historické dědictví, cit a smysl pro kulturu a tvořivost

   Kompetence pracovní

   • vedeme žáky k tomu, aby se adaptovali na pracovní podmínky, aby zadané úkoly plnili včas a dodržovali předem stanovená pravidla
   • dohlížíme, zda žáci správně používají pomůcky, vedeme je k ochraně životního prostředí, ochraně zdraví svého i druhých
   • usilujeme, aby žáci získané zkušenosti využili ve své přípravě na budoucí profesi