"škola nás baví"

Umění a kultura

Předmět vychází ze vzdělávací oblasti „Umění a kultura“.

Vyučovací předmět má časovou dotaci 1 hodina týdně v každém ročníku 2. stupně a navazuje na 1. stupeň, kde je časová dotace rovněž 1 hodina do každého ročníku.

Výuka probíhá ve třídě ( učebna HV, která je vybavena klavírem, Orffovým instrumentářem a audiovizuální technikou pro poslech skladeb).

Důraz je kladen na získání základních poznatků z hudeb. terminologie, které jsou spojeny s uměním rytmicky a melodicky zaznamenat hudbu, na obecných znalostech o uměl. směrech, autorech, interpretech a hudeb. žánrech, na instrumentální, hudebně-pohybové, poslechové a hlavně vokální činnosti žáků ve vyuč. hodinách.

Předmět směřuje k tomu, aby žáci měli možnost získat vědomosti a hlavně dovednosti spojené s individuálním potenciálem každého žáka. Porozumění tomuto předmětu a jeho znalost žáky povede k možnosti pochopit umělecko-výrazovou stránku hudby jako prvku, který povede k estet. obohacování každodenního života, k proniknutí do podstaty hudby a možnosti pěvecky se projevit a zdokonalit.

K tomu, aby žáci dosáhli požadovaných klíčových kompetencí, využijeme vhodné formy práce. Pro potřeby hodnocení patří tento předmět mezi předměty s převahou praktického zaměření a výchov.

Promítá se v něm část tématických okruhů průřezových témat:

 • OSV – Osobnostní rozvoj, Mezilidské vztahy VME – Evropa a svět nás zajímá

 

Kompetence k učení

 • vedeme žáky k porozumění obecně používané hudební terminologie
 • předkládáme žákům dostatečné množství estetických prožitků, pomocí nichž si uvědomují různorodost a individuální cítění formou projektů a referátů umožňujeme žákům vyjádřit svůj názor na základě samostatně získaných informací (internet, knihovna, hudební magazíny, televize)
 • dáváme žákům prostor pro kritické hodnocení vlastních výkonů
 • společně stanovujeme další dílčí cíle
 • vedeme žáky k získávání a zpracování informací, využívat je k dalšímu učení a podle možností realizovat vlastní nápady (např. tvorba vlastní hudební linky (melodie+rytmus), barevné spektrum jednotlivých hudebních nástrojů, provázanost hudby a textu…)

Kompetence k řešení problémů

 • analyzujeme hudbu jako prostředek k sebezdokonalování
 • vedeme žáky k nacházení shodných, podobných a odlišných znaků jednotlivých uměleckých období předkládáme informace k ujasnění si vývoje nejen hudby, ale i hudebních nástrojů v souvislosti s technickým pokrokem
 • pomáháme žákům ujasnit si provázanost melodické linky s rytmem při tvorbě jednoduché melodie hodnotíme u žáků orientaci v jednotlivých hudebních etapách, směrech a proudech a následné rozpoznávání rozdílů mezi nimi
 • směrujeme žáky ke schopnosti obhájit si své úsudky, názory a zkušenosti

Kompetence komunikativní

 • diskutujeme s žáky o daných hudebních problematikách (kvalita hudby, textů…)
 • vytváříme klima pro svobodné vyjádření názorů, kulturních projevů
 • hodnotíme s žáky přínos hudebního působení na jedince, kvalitu mezilidských vztahů, osobní rozvoj zdokonalujeme s žáky metody nonverbální komunikace
 • dáváme žákům prostor pro zapojení se do diskuse a možnost obhájit si svůj názor

Kompetence sociální a personální

 • zviditelňujeme důležitost role jednotlivce
 • na základě pozitivního hodnocení ostatními budujeme u žáků sebedůvěru uvádíme do praxe zásady etického chování (šk.akce, koncerty atd.)
 • na příkladech z hudby znázorňujeme nezbytnost přebírání zkušeností a metod pro vlastní zdokonalování
 • podporujeme rozvíjení osobních ctností
 • vytváříme prostor a klima pro vlastní růst a možnost projevit své nadání a vlohy
 • vedeme žáky k toleranci a taktu vůči pěveckým, pohybovým a jiným samostatným projevům spolužáků
 • vedeme žáky k účinné spolupráci ve skupině a přispíváme k upevňování dobrých mezilidských vztahů cíleně směrujeme žáky k respektování názorů druhých a k možnosti poučit se z vlastních chyb

Kompetence občanské

 • objasňujeme žákům potřebu respektovat, chránit a oceňovat naše i zahraniční hudební tradice a dědictví
 • vzbouzíme v dětech pozitivní postoj k různorodým uměleckým dílům, smysl pro kulturu, esteticku a tvořivost
 • pomáháme žákům pochopit důvod odlišnosti ostatních národů a menšin objasněním jejich historického (a hudebního) vývoje

Kompetence pracovní

 • na základě osobní praktické zkušenosti pronikáme s žáky do principů a funkcí jednotlivých hudebních nástrojů
 • hudební pravidla a smysl jejich dodržování převádíme na situace běžného života
 • při hudebních projevech rozvíjíme s žáky i stránku pohybového vyjádření
 • podporujeme u žáků schopnost využívání znalostí z jiných předmětů a jejich následné použití
 • žáky cíleně směrujeme k využití těch aktivit, nadání a vloh, které by jim mohly bít užitečné z hlediska jejich dalšího vzdělávání a profesního zaměření