"škola nás baví"

Domácnost

Vyučovací předmět Domácnost poskytuje základy pro zvládání činnosti v domácnosti.Jeho obsah je přizpůsoben materiálně technickým podmínkám a pedagogickým záměrům školyPřispívá k rozvoji dovedností a vědomostí ke zdravému stylu života.

Je vyučován jako volitelný předmět od 7.-9. roč. s časovou dotací 2 hodiny týdně.

U žáků se vytváří pozitivní vztah k práci v domácnosti a zdravému životnímu stylu.

Důraz je kladen na postupy , techniky a dodržování hygieny a bezpečnosti při práci.

V tomto předmětu se prolínají následující průřezová témata:

 • OSV
 • VME
 • EV
 • MdV
 • MV

Mezipředmětové souvislosti v předmětech : Přírodopis, Chemie, Fyzika, Člověk a zdraví.

K tomu, aby žáci dosáhli klíčových kompetencí využijeme všechny vhodné metody a formy práce. Využíváme vybavenost specializovaného pracoviště( kuchyňka).Oceňujeme aktivitu a snahu žáků.

Předmět svým obsahem utváří klíčové kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské, pracovní.

Pro potřeby hodnocení patří mezi předměty s převahou praktického zaměření.

Kompetence k učení

 • zadáváme úkoly, které umožní volbu různých postupů
 • vedeme žáky k poznávání vlastností materiálů a surovin a jejich použitelnosti
 • utváříme pozitivního vztah k práci a odpovědnosti
 • vedeme žáky k plánování úkolů a postupů
 • vedeme žáky k používání vhodných materiálů, nástrojů při práci

Kompetence k řešení problémů

 • klademe žákům otevřené otázky
 • otevíráme žákům prostor pro zodpovědné rozhodování o vlastní profesní orientaci
 • seznamujeme žáky s možnostmi poradenství v oblasti volby dalšího studia, profesní orientace
 • vedeme žáky k organizaci a plánování práce
 • zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami

Kompetence komunikativní

 • využíváme informační zdroje k získání nových poznatků
 • seznamujeme žáky s přesným významem pojmů se vztahem k práci s technickým materiálem a při přípravě pokrmů
 • zajímáme se o vlastní nápady žáků, náměty při práci
 • vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu
 • umožňujeme prezentovat výsledky práce žáků

Kompetence sociální a personální

 • otevíráme prostor k prožívání různých rolí ve skupinách
 • vedeme žáky k poznání, že technika je úzce spojena s pracovní činností člověka
 • zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
 • umožňujeme rozdílné výkony podle individuálních schopností žáků

Kompetence občanské

 • vedeme žáky k respektování pravidel bezpečnosti při práci
 • dodáváme žákům sebedůvěru
 • vytváříme postoj k hodnotám, vztah k práci a životnímu prostředí

Kompetence pracovní

 • vedeme žáky k dodržování bezpečnosti a hygienických pravidel při práci
 • vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů a nástrojů
 • seznamujeme žáky s podnikatelskými aktivitami od záměrů až po jejich realizaci
 • vytváříme žákům prostor pro přijímání promyšlených rozhodnutí a dalším vzdělávání a profesní orientaci
 • vedeme k osvojení základních pracovních dovedností a návyků