"škola nás baví"

Český jazyk

Vyučovací předmět Český jazyk umožňuje osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě, poskytuje získávání schopností vyjadřovat své myšlenky a city, pomáhá pochopit důležité literární výtvory v národní, evropské i světové kultuře. Pomáhá získávat kultivovaný projev a sebedůvěru při vystupování na veřejnosti. Ovládnutí jazykových prostředků českého jazyka je i základním předpokladem úspěšného vzdělávání v dalších oblastech a předmětech, zejména při výuce cizích jazyků.

Je vyučován v běžných učebnách jako samostatný povinný předmět vnitřně členěný na Jazykovou výchovu, Komunikační a slohovou výchovu a na Literární výchovu, obsah jednotlivých složek se prolíná. V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, srozumitelnému vyjadřování. Přispívá k prohlubování intelektové dovednosti žáků. V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, rozhodovat se na základě přečteného textu, analyzovat a kriticky posoudit obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat jazykové prostředky, výstavbu a kompozici textu. V Literární výchově poznávají žáci pomocí četby základní literární druhy, učí se vystihnout umělecké záměry autora, odlišovat literární fikci od skutečnosti, rozvíjejí čtenářské návyky. Dospívají k poznatkům, které ovlivňují jejich postoje, životní orientaci a hodnoty. K verbální i neverbální komunikaci přispívá i dramatická výchova a tvorba školního časopisu. Výuka na 2. stupni navazuje na 1. stupeň.

Časová dotace

 • 6. roč. 5 hodin týdně, je využita 1 hodina z časové dotace disponibilních hodin
 • 7. roč. 4 hodiny týdně
 • 8. roč. 4 hodiny týdně
 • 9. roč. 4 hodiny týdně

Předmět svým obsahem utváří klíčové kompetence k učení, řešení problémů, dále komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. K tomu, aby žáci dosáhli požadovaných klíčových kompetencí, využijeme vhodné formy práce.V každé vyučovací hodině Jazykové výchovy je středem pozornosti učivo probíraného tématu, stále se však opakuje probrané učivo, zařazují se jazykové a větné rozbory, pravopisná, lexikálně sémantická a stylizační cvičení. Žáci pracují s vlastními chybami, využívají jazykové příručky, žákovskou i městskou knihovnu, bibliografii, internet.V Komunikační a slohové výchově se přihlíží ke znalostem a zájmům žáků, učí se mluvenému projevu, vzájemné komunikaci mezi sebou i na veřejnosti.

  V učivu se promítá velká část tématických okruhů průřezových témat:

  • OSV - Rozvoj schopností poznávání, Kreativita, Poznávání lidí, Komunikace, Mezilidské vztahy, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti, Hodnoty, postoje, praktická etika
  • VDO - Občan, občanská společnost a stát
  • VME - Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět
  • MV - Kulturní diference, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a solidarity
  • EV - Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí
  • MDV - Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Stavba mediálních sdělení, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti
  • Předmět svým obsahem utváří klíčové kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské.
  • Výuku českého jazyka propojujeme s výtvarnou, hudební a dramatickou výchovou, dějepisem, občanskou a rodinnou výchovou, informatikou. Využíváme mluvené i psané texty, audiovizuální techniku, podněcujeme žáky k samostatnému vyhledávání a třídění informací.
  • Oceňujeme snahu, zájem a aktivitu žáků. Český jazyk patří mezi předměty s převahou teoretického zaměření.

  Kompetence k učení

  • vedeme žáky k samostatnému vyhledávání potřebných informací z více informačních zdrojů a k jejich následnému kritickému posouzení
  • klademe důraz na čtení s porozuměním, práci s textem – v literární výchově vybíráme texty podle věku a zájmu žáků
  • učíme žáky pracovat se základními jazykovými příručkami
  • vedeme žáky k získávání a zpracování informací, které využijí k dalšímu učení a podle možností i k realizování vlastních nápadů
  • uplatňujeme individuální přístup k žákům a na jejich vnitřní motivaci – žáky nepřeceňujeme, ale také nepodceňujeme
  • u žáků budujeme zdravé sebevědomí, objektivní sebehodnocení a touhu po sebezdokonalování
  • usilujeme o to, aby učivo představovalo pro žáky smysluplnou aktivitu se zřetelným cílem
  • vedeme žáky k poznání smyslu učení a ke zdokonalení učení

  Kompetence k řešení problémů

  • zadáváme problémové úlohy, úlohy rozvíjející tvořivost a vyžadující kombinování informací z různých zdrojů
  • zařazujeme metody, při kterých žáci docházejí k objevům, řešením a závěrům sami
  • usilujeme o to, aby žáci osvědčené postupy aplikovali na nové problémové situace, aby sledovali vlastní pokrok při zdolávání problémů
  • vedeme žáky ke kritickému myšlení a k zodpovědnosti za svá rozhodnutí

   

   

   

   

   Kompetence komunikativní

   • učíme žáky zásadám mezilidské komunikace a kultury mluveného projevu a vedeme je k jejich dodržování v praktickém životě
   • do výuky českého jazyka a literatury zařazujeme hry a činnosti zaměřené na zlepšování mezilidské komunikace a na pěstování asertivity
   • podporujeme žáky při tvorbě školního časopisu
   • při skupinové práci učíme žáky naslouchat názorům jiných lidí, formulovat a obhajovat názory vlastní
   • snažíme se o to, aby žák v psaném projevu aplikoval pravidla českého pravopisu pomáháme žákům při vytváření jejich vlastního textu (sestavení životopisu, dopisu, atd.)
   • vedeme žáky k výstižnému vyjadřování myšlenek a názorů v logickém sledu, ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu

   Kompetence sociální a personální

   • do výuky často zařazujeme skupinovou práci – pravidla práce si žáci vytvářejí společně s vyučujícím
   • učíme žáky prezentovat výsledky jejich práce
   • umožňujeme žákům spoluutvářet kritéria hodnocení
   • vedeme žáky k respektování práce a názorů druhých a pomáháme jim vytvářet
   • pozitivní představu, sebedůvěru a sebeúctu

    

    

    

    

   Kompetence občanské

   • usilujeme o to, aby se žák cítil odpovědný za své chování a výsledky své školní práce
   • žákům vštěpujeme zásady společenského chování na kulturních akcích pořádaných školou (návštěvy kin, divadel, aj.)
   • do učiva literární výchovy zařazujeme příběhy s osobním rozměrem
   • vedeme žáky k tomu, aby chápali a oceňovali tradice, kulturní a historické dědictví, cit a smysl pro kulturu a tvořivost

    

    Kompetence pracovní

    • vedeme žáky k tomu, aby se adaptovali na pracovní podmínky, aby zadané úkoly plnili včas a dodržovali předem stanovená pravidla
    • dohlížíme, zda žáci správně používají pomůcky, vedeme je k ochraně životního prostředí, ochraně zdraví svého i druhých
    • usilujeme, aby žáci získané zkušenosti využili ve své přípravě na budoucí profesi