"škola nás baví"

Matematika

Předmět matematika na druhém stupni ZŠ navazuje na matematiku na prvním stupni ZŠ.

Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologie, symboliku a způsob jejich užití. Tím matematika poskytuje žákům vědomosti a dovednosti použitelné v běžném životě. Má nezastupitelnou roli při vytváření předpokladů pro další studium. Předmět matematika je vyučován jako samostatný předmět.

Hodinová dotace:

6. ročník - 5 hodin týdně, 7. ročník - 4 hodiny týdně, 8. ročník - 4 hodiny týdně, 9. ročník - 4 hodiny týdně

Výuka matematika probíhá v běžných učebnách s možností využití učeben výpočetní techniky

Rozdělení do 4 tématických okruhů:

Číslo a proměnná, Závislosti, vztahy a práce s daty, Geometrie v rovině a prostoru, Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Konkrétní obsah je rozpracován podle náročnosti do jednotlivých ročníků.
Předmět matematika prolínají průřezová témata OSV.
Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání

 • frontální výuka s použitím demonstračních pomůcek
 • samostatná práce s použitím grafů, prostorových modelů a počítačových programů
 • skupinová práce se získáváním dat a informací

Předmět svým obsahem utváří u žáků především kompetence k učení.

Matematika úzce souvisí s ostatními předměty (Fy-převody jednotek, práce s proměnnou, Ch-výpočty s procenty, poměry, Ze-měřítko mapy a další).

Při hodnocení předmětu převažuje teoretické zaměření.

Kompetence k učení

 • vedeme žáky k osvojení si základních matematických pojmů a vztahů postupnou abstrakcí a zobecňováním reálných jevů
 • rozvíjíme paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si matematických vzorců a algoritmů
 • snažíme se o vytvoření komplexního pohledu na přírodní vědy
 • prostřednictvím vhodně zvolených zadání k poznání smyslu osvojování postupů pro běžný život
 • vedeme žáky ke správnému zhodnocení vlastních výsledků nebo výsledků celé skupiny

 

 

  Kompetence k řešení problémů

  • vedeme žáky k rozboru problému, k provádění plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu a k vyřešení problému
  • učíme žáky uvědomit si, že úloha může mít více nebo žádné řešení
  • s chybou žáka pracujeme jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
  • vedeme žáky k hledání vlastních postupů při řešení problémů
  • rozvíjíme schopnost vyjádřit závěry a umět je obhajovat

  Kompetence komunikativní

  • rozvíjíme práci ve skupinách, která je příležitostí ke vzájemné komunikaci mezi žáky
  • umožňujeme žákům prezentovat své znalosti a dovednosti, zdůvodnit své matematické postupy
  • vedeme žáky k přesnému a stručnému vyjadřování a ke zdokonalování grafického
  • projevu s využitím moderních prostředků komunikace

   

   

   Kompetence pracovní

   • učíme žáky efektivně si zorganizovat vlastní práci
   • vedeme žáky ke správnému a bezpečnému užívání pomůcek, nástrojů, techniky a dalšího vybavení